Nedim Kasideler

1 – Kasîde-i Nedîm Çelebi Der-Na‘t-ı Resûl-i Ekrem ve Habîb-i
Muhterem1

 1. Şâh-bâz-ı evc-i kurb-ârâ habîb-i kibriyâ
  Bülbül-i gülzâr-ı ev ednâ habîb-i kibriyâ
 2. Câm-ı mevvâc-ı hidâyet neşvenin mestânesi
  Feyz-yâb-ı sâgar-ı ma‘nâ habîb-i kibriyâ
 3. Âlem-i feyz-i Hudânın sâkin-i mey-hânesi
  Pâdişâh-ı hüsnde vâlâ habîb-i kibriyâ
 4. Zerredir aşkında şekl-i müstedîr-i nüh-kıbâb
  Âftâb-ı nûr-ı şer‘-efzâ habîb-i kibriyâ
 5. Cebra’il ol şem‘-i bezm-i vahdetin pervânesi
  Nûr-bahş-ı meclis-i ulyâ habîb-i kibriyâ
 6. Hâkdır râh-ı gam-ı hicrinde mâh u âftâb
  Neyyir-i eflâk-i istiğnâ habîb-i kibriyâ
 7. Akl-ı küll sevdâ-yı bend-i zülfünün dîvânesi
  Âb-ı rûyı cevher-i eşyâ habîb-i kibriyâ
 8. Kahrın etdi hânumân-ı Lât u Uzzâyı harâb
  Sâhibü’s-seyf-i cihân-ârâ habîb-i kibriyâ
 9. Oldu lebrîz-i ecel a‘dâ-yı din peymânesi
  Tîğin etdi hükmünü icrâ habîb-i kibriyâ
 10. Enbiyânın ferd-i mümtâzı resûl-i kâm-yâb
  Cem‘-i a‘yân içre müstesnâ habîb-i kibriyâ
 11. Şâh-bâz-ı zâtının arş-ı Hudâdır lânesi
  Cilve-sâz-ı âlem-i bâlâ habîb-i kibriyâ
 12. Sûsen-i şemşîr-i sıdkın innehu şeyün acîb
  Perçem-i tûğı zafer-fehvâ habîb-i kibriyâ
 13. Düşmen-i derd-âşinâ vü sıhhatin bîgânesi
  Saff-ı a‘dâda gazâ-pîrâ habîb-i kibriyâ
 14. Zülf-i adl-i şer‘i rûy-ı fitneye müşgin-nikâb
  Taht-ı hilm ü şefkate Dârâ habîb-i kibriyâ
 15. Lutf ile kıl merhâmet çün kalb-i pür-vîrânesi
  Pes harâb-ender-harâb-âsâ habîb-i kibriyâ
 16. Murg-ı aklı kaldı dâm-ı fikrde nâdir-i savâb
  Çeşm-i hak-bîn oldu nâ-bînâ habîb-i kibriyâ
 17. Oldu hayfâ pîrezen-dehrin gönül dîvânesi
  Zülf-i mekrinden verüp sevdâ habîb-i kibriyâ
 18. Etdi da‘vâ-yı ubûdiyyet dil-i kemter-cenâb
  Hüccetin lutfunla kıl imzâ habîb-i kibriyâ
 19. Yâ nesi var hazretinden gayri onun yâ nesi
  Eyle şâyân-ı şefâ‘at yâ habîb-i kibriyâ
 20. Verd-i haddi ziynet-i gülşen-serâ-yı mürselîn
  Serv-kaddi cümleden a‘lâ habîb-i kibriyâ
 21. Kâkülü cennât-i hüsnün sünbül-i sad-dânesi
  Bûy-ı ahlâkı abîr-âsâ habîb-i kibriyâ
 22. Nâ-sezâdır vasfına şi‘r olsa da sihr-i mübîn
  K ‘oldu meddâhın senin Mevlâ habîb-i kibriyâ
 23. Bâ-husûs olsa Nedîm-i mücrimin efsânesi
  Eyledi mağbûn onu dünyâ habîb-i kibriyâ
 24. Ey nübüvvet mülkünün sultân-ı levlâk-efseri
  Vey şefî‘ü’l-hulk-ı mevlânâ habîb-i kibriyâ
 25. Deşt-i rahmetde şefâ‘at bahrinin dür-dânesi
  Tâc-ı arşa lü’lü-i lâlâ habîb-i kibriyâ
 26. Hazretindir ceyş-i İslâmın delîl ü rehberi
  Râh-ı hakda hâdî-i dânâ habîb-i kibriyâ
 27. Nat‘-ı garrâ-yı hicâzın server-i ferzânesi
  Ehl-i dîne şâh-ı bî-hemtâ habîb-i kibriyâ
 28. Bâğ-ı rezme rumhi serv-i cûybâr-ı ahmeri
  Şehper-i derd-i ser-i a’dâ habîb-i kibriyâ
 29. Şâhid-i şemşîrinin çeşm-i adû kâşânesi
  Yekke-tâz-ı sahn-ı mâ-evhâ habîb-i kibriyâ
 30. Tab‘-ı âciz kande kande midhat-i peygamberi
  Na‘tini etdi velî imlâ habîb-i kibriyâ
 31. Serverâ ma‘zûr ola bu kâr-ı küstâhânesi
  Eyleme redd eyleyüp rüsvâ habîb-i kibriyâ

2- Kasîde Der-Sitâyiş-i Ali Pâşâ

 1. Başlayup cûşişe tab‘ımda mezâyâ-yı sühan
  Mevc-hîz oldu yine lücce-i deryâ-yı Aden
 2. Hüsn-i matla‘da edüp çeşme-i mihri rîzân
  Eyledi hükmünü icrâ yine tab‘-ı rûşen
 3. Safha bir lahzada hârûtsitân oldu yine
  Turfa efsûn okudu bu kalem-i câdû-fen
 4. Oldu mi‘mâr-ı hüner şâhid-i endîşem içün
  Böyle bir hâne-i âyîneye bünyâd-efken
 5. Nice şâhid ki hırâm eylese râhında durup
  İşve vü nâz u niyâz ile çekerler gerden
 6. Pâyine rîhte yüz şerm ile sad âb-ı hayât
  Her ser-i mûyuna âvîhte bin Çîn ü Hoten
 7. Bârekallah yine hem-hâlet-i meh-tâb etdi
  Hüsn-i Leylî-i mezâmîni bu yek-reng peren
 8. Reng reng etdi çerâğındaki pertev bezmi
  Mağz-ı tâvûsdan almış gibi tab‘ım revgan
 9. Tûtî-i nâtıkama nisbet ile Bebgânın
  Nağme-i nazmı hem-âvâze-i feryâd-ı zagan
 10. Şeh-i nev-sikke-i nazmım ki benim mülkümde
  Zer-i hurşîd ise de nâ-seredir nakd-i kühen
 11. Benim ol hâce-i bahşende ki harc etsem olur
  Encüm-i çarhı güher yerine mahzen mahzen
 12. Etmem endûhte-i gayre heves çün pervîz
  Açdı Ferhâd-ı hayâlim bana bir nev-ma‘den
 13. Nice ma‘den ki cihân oldu dem-i kâvişte
  Bu şerer-pâre ser-i tîşe-i endîşemden
 14. Açılup tâb-ı temûz ile o gül pîrâhen
  Gelmiş âgûş-ı girîbâne şikâf-ı dâmen
 15. Yakdı yandırdı bizi muhrıka-ı sîm-âsâ
  Mihr-i ruhsârı olup sînesine pertev-zen
 16. Çehler-i tâb-ı temûz eyledi bî-âb ammâ
  Oldu lebrîz gül-âb-ı der ile çâh-ı zekan
 17. Dökülüp rûy-ı arak-nâkine şâdâb oldu
  Tâze sünbül gibi ol kâkül-i pür-çîn ü şiken
 18. Sâkiyâ pertevi câmından alırken hurşîd
  Çeşmimiz târ ede lâyık mı şeb-i derd ü mihen
 19. Yok mu bir handeye kurbânın olam cây meger
  O kadar teng midir gonca-i nev-hîz-i dehen
 20. Ohşayup gabgabın el sevdiğim insâf mıdır
  Âşıkın dâğına der-kâr ola nevk-i nâhen
 21. Gâh ol şûhu gehî tab‘ını vasf eyleyerek
  Bilirim kasdını billah Nedîmânın ben
 22. Olmak ister yine bir tavr-ı nev-âyîn üzre
  Vasf-ı Pâşâ-yı Ferîdun-hâşeme tarh-efken
 23. Kâr-bend-i dihîş ü dâd Ali Pâşâ kim
  Harc-ı yek-rûzesi mahsûl-ı Bedahşân u Aden
 24. Seyf-i meslûl-ı celâlet ki düm-i şemşîri
  Zafere âb-ı bekâ fitneye berk-ı hırmen
 25. Saf-şikâf ü sipeh-ârâ k’olmaz tâs-ı sipihr
  Bir sipâhî kulunun farkına hûd-ı âhen
 26. Sadr-ı Cem-kevkebe kim na‘lçe eyler bulsa
  Mûze-i pâyine ebrûlarını Rûyinten
 27. Tâk-ı gerdûnuna vâlâ-yı şafak pûşîde
  Zevrak-ı haşmetine atlas-ı gerdun yelken
 28. İbn-i Hâcib harem-i fazlına derbân-ı kemîn
  Mîr Sadrın serine mevkıf-ı na‘li me’men
 29. Âsman bister-i ikbâline gûy-ı micmer
  Meh şebistânına bir şema‘-ı pirûze-legen
 30. Ümm-i ikbâle püser silmî-i câha şevher
  Zâde-i mecde peder pâdşeh-i dîne haten
 31. Alıcak hükm-i kifâ’etle arûs-ı sadrı
  Tâk-ı gerdûna yazıldı mesel-i vâfaka-şenn
 32. Vâye-bahş olsa eger tâb-ı süheyl-i cûdı
  Keştî-i Nûha döner âb-ı akîk üzre Yemen
 33. Düşse feyz-i nazarı âyîne-i fûlâda
  Jeng-i sad-sâlesi bir demde olur tâze çemen
 34. Hilmi sûret-dih-i ârâm-ı cihân olsa olur
  Katre-i zîbaka mir’ât-ı kürî üzre vatan
 35. Satvet-i kahrı eger eylese fermân-ı mesîr
  Mısrın ehrâmın eder kâğıd-ı bâd-ı melten
 36. Mîve-i bâğa sudûr etse eger zinhârı
  Tâ ebed kalır idi nakş-ı nebâtî ergen
 37. Beççe-i fahte-veş zâdesi tavk ile doğar
  Görse fermânını hâb içre zen-i âbisten
 38. Nehy-i esbâb-ı melâhîye k’ola tefrika-sâz
  Bulmaya haşre degin berbât-ı nâhid düzen
 39. Düşse bir lem‘ası ger barîka-ı satvetinin
  Âb olup yüz tuta sahrâlara kûh-ı âhen
 40. San‘at-ı rezmini gûş edene suhriyye gelir
  Harf-i Dârâ vü Sikender sühan-ı Gîv ü Peşen
 41. Cebhesi gülşen-i İslâma meh-i ferverdin
  Bâğ-ı bed-hâhına şemşîr-i hilâl-i Behmen
 42. Lutfunun bir şekerin handesi âb-ı hayvân
  Kahrının bir nefes-i serdi lehîb-i külhan
 43. Pâydârî eser-i şastına pek müşkildir
  Nüh felek cirmi kadar olsa siperlerde sıhan
 44. Darbe-i nîze vü küpâline tâkat güçdür
  Hod başı kaydını görsün gözün açsın cevşen
 45. Meh-i nev sanma görüp satvetini Behrâmın
  Düşdü destindeki zer-tûz kemân-ı Behmen
 46. Zihni çarh-ı nühüme râh-nümâ-yı sür‘at
  Merkez-i hâke vekârı nesak-âmûz-ı seken
 47. Gûşe-i çeşmi ki der-kâr ola meknûnâta
  Def‘aten kisve-i tahkîka girüp sûret-i zan
 48. Geçmeden sâye-i müjgânını nûr-ı nigehi
  Teng olur cilve-i esrâr-ı mezâyâ-yı alen
 49. Oldu bî-şâibe bürhân-ı lüzûm-ı aklı
  O yarâ‘ayla berâ‘at o lisân ile lesen
 50. O eder harfini ecsâm-ı me‘âlîye sûver
  Bu kılar lafzını ervâh-ı ma‘âniye beden
 51. O verir âb-ı hayât içre perî-zâda makâm
  Bu eder sath-ı hevâ üstüne tarh-ı gülşen
 52. Gâvı inletdi belin bükdü basît-ı arzın
  Zîr-i rânındaki pûlâd bilekli tevsen
 53. Habbezâ kûh-ı hırâmân-ı felek-peyker
  Bu kadar cism-i cesîminde salâbet var iken
 54. Başka bir âleme reh-bürde olup gûy-ı zemîn
  Gûşe-i sümmüne hasbîde kalır çün erzen
 55. Durup ammâ ki yine raksa ser-âgâz edicek
  Dest-i hâmun görünür çeşmine nevk-i sûzen
 56. O kadar şûh u sebük-pây ki görmez âzâr
  Na‘l ü mîh olsa eger şeb-nem ile berk-ı semen
 57. Vasfı tahmîn iledir gerdîşinin cümle hemân
  Var mı yohsa tek ü tâz eyler iken onu gören
 58. Ser-firâzâ âlem-efrâz u sipâh-endâzâ
  Ey ki ka‘b-ı himemin peyker-i keyvâna zekân
 59. Serde bir dâğ yakup nâmını hurşîd kodı
  İ‘tirâf etdi sana rıkkını gerdûn-ı kühen
 60. Mihr kim cism-i münevverdir deyü ta‘rîf olunur
  Sana yok nisbeti kim nûr-ı mücessemsin sen
 61. Şems ü işrâka şebîh tab‘-ı münîrinle zekâ
  Güher ü âba mesel tarf-ı zebânınla sühan
 62. Şîr ü şekker nesak-i hükm-i sitârenle sü‘ûd
  Âb u âteş hadak-ı dîde-i bahtınla vesen
 63. Satvetin şöyle zebûn eyledi ser-keşleri kim
  Kalmadı kimsede endîşe-i mekr-i düşmen
 64. Çıkup âgûşuna nahvetle ederler şimdi
  Mâde-i şîrden âhû-bereler mass-ı leben
 65. Âsâfâ girmedi hakkâ ki kef-i eyyâma
  Zât-ı pâkin gibi mecmû‘a-ı ahlâk-ı hasen
 66. Şu‘ârâ-yı selef evsâfına hasret gideli
  Etdi pür meclis-i ervâhı neşîd-i şîven
 67. Ne bilir perveriş-i ebr-i bahâr-ı feyzin
  Gül-i vasfın çemen-ârâ-yı bahâr eylemeyen
 68. Neyle zîb-efken olur gül çemen-i medhinle
  Etmeyen kilkini yek-pâre zebân-ı sûsen
 69. Yûsufistân-ı hayâl olmayıcak vasfında
  Neyle ma‘mûr ola hâtır denilen beyt-i hazen
  27
 70. Lâfı koy sen var iken arada billah Nedîm
  Baht-ı bî-çâreyi bî-hûdedir etmek mat‘an
 71. Dîde-i ibretin aç bağla zebân-ı gîleyi
  Kabz u bast-ı dü-cihan çünki bilirsin kimden
 72. Kalem incâ çü resed bih ki heman ser şikend
  Sühan incâ çü resed nâtıka bâyed elken
 73. Be-heme hâl dü dest-i men ü dâmân-ı rızâ
  Der-heme hâl men ü gerden-i teslîm ü kefen
 74. Gayri vakt oldu ki der-beste olup kâh-ı devât
  Kasr-ı dilden sû-yı bâlâya açılsın revzen
 75. Ahteran tâ ki edüp ceyş-i zalâm üzre hücûm
  Geçire kehkeşan gerden-i gerdûna resen
 76. Ola mâh-ı nev-i şemşîrine dâ’im matla‘
  Kal‘a-i düşmen-i dîn üzre olan burc-ı beden
 77. Câme-i fethe verüp kâmet-i azmin revnak
  Gerden-i hasmdan ayrılmaya hem-vâre kefen
 78. Ola iklîm-i ademden dahı sad merhale dûr
  Havl-i âvâze-i ikbâlin ile ceyş-i fiten
 79. Levm-i hussâddan âsîb-i nazardan dâ’im
  Eyleye zâtını mahfûz Hudâ-yı zü’l-men
 80. Tâk olup Kisrî-i ikbâline kavs-ı Rüstem
  Ola tecvîf-i felek düşmene çâh-ı Bîjen
 81. Fark-ı hurşîd ile gül-perçem-i tûğun yektûy
  Evc-i ayyûk ile mencuk-ı otağın yek-ten

3 – Kasîde Berâ-yı Sultân Ahmed Hân

 1. Habbezâ ey taht u tâcın mâye-i zîb ü feri
  Âlemin ârâyişi mülkün tırâz u zîveri
 2. Habbezâ ey tâc-bahşâ-yı Ferîdûn u Kubâd
  Habbezâ ey müttekâ-pîrâ-yı mülk-i Kayserî
 3. Habbezâ ey şu‘le-i şemşîr-i dest-i saltanat
  Ey fürûğ-ı rûy-ı hurşîd-i sipihr-i serveri
 4. Rahşın olmasa felek olmazdı böyle pür-şitâb
  Peykin olmasa kamer giymezdi bu tâc-ı zeri
 5. Avfa muhtâcım bu ta‘bîrimde taksîr eyledim
  Belki ey yektâ-neverd-i ser-zemîn-i dâveri
 6. Na‘l-i zerdir mûze-i peykinde mâhın gurresi
  Gûydur çevgân-ı pây-i rahşına çarhın seri
 7. Secde-ber mihrâb-ı na‘l-i esbine mâh-ı felek
  Müftehir bûs-ı süm-i rahşınla mihr-i hâveri
 8. Mükteseb yalmân-ı tîğından dırahş-ı âftâb
  Müntehab fass-ı nigîninden fürûğ-ı müşteri
 9. Şehriyârâ sensin ol ferman-revâ-yı dehr kim
  Âsman dergâhının bir bende-i ferman-beri
 10. Sâye-i bezmin celâl ü câhın âsâyişgehi
  Râ’yet-i azmin hümâ-yı devletin bâl ü peri
 11. Böyle tahrîr etdi levh-i mihre vasf-ı pâkini
  Kâtib-i çarhın ser-i kilk-i ma‘ânî-perveri
 12. Hırz-ı cân-ı saltanat nîrû-yı bâzû-yı zafer
  Rükn-i savlet unsur-ı haşmet esâs-ı saf-deri
 13. Hânuman-zîb-i celâl ârâyiş-i mecd ü şeref
  Seyf-i sârım bîşezâr-ı satvetin şîr-i neri
 14. Sûret-i akl-ı müşahhas peyker-i zihn-i selîm
  Akl-ı kül burc-ı kemâlin âftâb-ı enveri
 15. Ya‘ni Sultân Ahmed-i Gâzi ki dûş-ı kadrine
  Atlas-ı gerdun müzerkeş tügmeli bir anteri
 16. Şehriyârâ âsman-kadrâ hidîvâ dâverâ
  Ey eden kem-kadr hâk-i pâyi müşk-i ezferi
 17. Cüst ü cûy-ı ma‘nî-i vasfınla akl ü fikr ü fehm
  Geşt ederken zîr ü bâlâ-yı sipihri serseri
 18. Rast geldi peyk-i endîşem bu garrâ matla‘a
  Çarh-ı çârümden öte arş-ı mu‘allâdan beri
 19. Dest-i kahrından ruh-ı çerh-i kühen nîlüferî
  Bâğ-ı lutfundan behişt-i heşt bir verd-i tarî
 20. Âb eder te’sîr-i kahrın kûhsâr-ı âheni
  Ebr eder lutfun duhân-ı kûre-i âhengeri
 21. Şöyledir merdânegî zâtında kim hâb içre ger
  Bir gece görse hayâlin Zâl-i çarhın gözleri
 22. Erte meydân-ı recûliyetde bayrak-bend olur
  Nîze-i Behrâma nâhid-i sipihrin mî‘ceri
 23. Kabza-i teshîrine mevhûb kavs-ı Rüstemî
  Bâzû-yı ikbâline mevrûs zûr-ı Hayderî
 24. Mükteseb âdet değil hûy-ı cibillîdir sana
  Kâm-bahşî mekremet-kârî merâhim-güsterî
 25. Sensin ol sultân-ı âlişan k’olur bezminde cem‘
  Zührenin çengi mehin ibrıki mihrin micmeri
 26. Sensin ol dâver k’olur rezminde dâim kârger
  Kahramânın tîğı Sâmın gürzi Zâlın hançeri
 27. Olmasa eyyâm nâm-ı âlem-ârâna karîn
  Zahm ururdu sîne-i eyyâma mîm-i hançerî
 28. Saltanat baş urmayaydı dergeh-i ikbâline
  Tîğ-veş âzâr ederdi re’si lafz-ı efseri
 29. Cebhe-i pâkindeki berk-ı necâbetden eger
  Meş‘al-efrûz-ı cemâl olsaydı mihr-i hâveri
 30. Eyleyüp dünyâyı cûş-ı lücce-i envâra gark
  Arz olurdu mevce-i deryâ-yı nûrun anberi
 31. Verse bir sahrâya fer meşşâta-ı adlin olur
  Çengel-i şeh-bâz mîl-i sürme-i kebk-i deri
 32. Etse bir kûha güzer bâd-ı semûm-ı satvetin
  Ma‘den-i gûgird eder te’siri kân-ı gevherî
 33. Re’fetinden perveriş-yâb olsa bir gülşen biter
  Lâle-veş hâkinde feyz-i reng-i tâb-ı dil-berî
 34. Etse zîr-i sâye-i kûh-ı vakârın mültecâ
  Bend eder bâl-ı piristû-beççe râh-ı sarsarı
 35. Gülşeninden geçse bir takrîb ile tâ haşr olur
  Çârşû-yı gül-fürûşânın meges şehbenderi
 36. Olsa eltâfınla ger nefs-i nebâtî şehd-kâm
  İktisâb eylerdi hanzal lezzet-i gül-şekkeri
 37. Olsa bir şâ‘ir eger makrûn-ı lutf u re’fetin
  Böyle eyler kilki îcâd-ı perend-i şeşterî
 38. Pâdişâhım iki şâ‘irdir veren nazma revâc
  Merzbûm-ı Hindde Örfî Acemde Enverî
 39. Âlemi leb-rîz-i âvâz eylemişler vasf edüp
  Birisi Şâh Ekberi birisi Sultan Senceri
 40. Ben kulun da işte mülk-i Rûmda vasf eyleyüp
  Bir senin gibi şehenşâh-ı Ferîdûn-efseri
 41. Yâ nice vasf etmeyem kim dergeh-i cûdunda ben
  Olmuşumdur böyle bir lutf-ı amîmin mazharı
 42. Ya‘ni kıldın medreseyle abd-ı nâ-kâmın çerâğ
  Oldu câ nâm-ı Nedîme bendegânın defteri
 43. Husrevâne lutf edüp şâhâne in‘âm eyledin
  Dest-i lutfun sildi ağlarken bu çeşmân-ı teri
 44. Fahr iken ecdâdıma ol âstânın hidmeti
  Hazret-i Sultân Ebü’l-fethin zamânından beri
 45. Pâdişâhân-ı selefden bunca ihsanlar görüp
  Her biri olmuşken ol bâb-ı refî‘in çâkeri
 46. Ben kulun bî-kes muhakkar şöyle kalmışken yetîm
  Mihnet ü endûh ile ağlar gezerdim serseri
 47. Ne rikâb-ı devlete arz-ı merâma bir mesâğ
  Ne bu bâr-ı mihnete sabr etmeğe tâb-âverî
 48. Hak mü’eyyed eylesin dâmâd-ı âlî-şânını
  Âsman durdukça olsun zîb-i sadr-ı dâverî
 49. Kim bu bî-kes bendeni hünkârıma ta‘rîf edüp
  Eyledi bu derd-mendi mihnet ü gamdan beri
 50. Hak budur kim pâdişâhım böyle bir dânâ vezîr
  Etmedi bu ana dek zîbende hiç bir kişveri
 51. Hak Te‘âlâ devlet ü ikbâlin efzûn eylesin
  Tâbi‘-i fermânın olsun devr-i çarh-ı çenberi
 52. Mülkden dûr olmasın zıll-ı hümâ-yı re’fetin
  Dâ’imâ kılsın himâyet şefkatın bî-kesleri
 53. Arş ile hem-dûş ola tâk-ı revâk-ı haşmetin
  Tâ ki ber-câdır bu âlî-kubbe-i nîlüferî
 54. Sana temlîk eylesin Hak bir yere cem‘ eyleyüp
  Mülk-i dehri ömr-i Hızrı devlet-i İskenderi
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.