9 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ONLİNE SINAVLAR

İletişim Dil Kültür, Dillerin Sınıflandırılması

Zaman kısıtlaması: 0

Sınav özeti

0 - 24 soru tamamlandı

Sorular:

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24

Bilgi

İletişim Dil Kültür Kazanım Testleri

Daha önce bu sınavı bitidiniz ve tekrar alamazsınız.

Sınav yükleniyor...

Sınava başlamak için önce kayıt olmalısınız.

Bu sınavı başlatmak için, aşağıdaki sınav bitirmek zorundasınız:

Sonuçlar

0 - 24 soru doğru olarak cevaplandı

Zamanınız:

Zaman doldu

0 - 0 Puan aldınız, (0)

Ortalama değer
 
 
Sizin sonucunuz
 
 

Kategoriler

 1. Dillerin Sınıflandırılması 0%
 2. İletişim Dil Kültür 0%
Sonucunuz başarı listesine eklendi
Yükleme
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 1. Ceveplanan
 2. Gözden geçirme
 1. Soru 1 - 24
  1. Soru
  1 Puan

  Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

  Doğru

  Doğru değil

 2. Soru 2 - 24
  2. Soru
  1 Puan

  Aşağıdakilerden hangisi dilin işlevlerinden biri değildir?

  Doğru

  Doğru değil

 3. Soru 3 - 24
  3. Soru
  1 Puan

  I. Geçen ders, anlattığım konuyu anlamayan var mı?
  II. Adların yerine kullanılan sözcük ve eklere zamir denir.
  III. Çok şaşkınım, işin bu noktaya varacağını düşünemedim.
  IV. Ülkemizde en fazla zeytin üretimi Ege Bölgesinde yapılmaktadır.

  Numaralanmış cümlelerde aşağıdaki dilin işlevlerinden hangisine örnek yoktur?

  Doğru

  Doğru değil

 4. Soru 4 - 24
  4. Soru
  1 Puan

  I. Millî olması
  II. Değişmez olması
  III. Kurallarının olması
  IV. Temelinin bilinmezliği
  V. Canlı olması

  Numaralanmış ifadelerden hangisi dilin özelliklerinden değildir?

  Doğru

  Doğru değil

 5. Soru 5 - 24
  5. Soru
  1 Puan

  “Elinde bir demet çiçek vardı.” iletisinde geçen “çiçek” göstergesinin gerçek dünyadaki karşılığı hangi terimle ifade edilir?

  Doğru

  Doğru değil

 6. Soru 6 - 24
  6. Soru
  1 Puan

  Aşağıdakilerden hangisi doğal göstergeye örnek değildir?

  Doğru

  Doğru değil

 7. Soru 7 - 24
  7. Soru
  1 Puan

  Bir edebiyat ve sanat eserini çeşitli yönleriyle inceleyip açıklamak ve değerlendirmek amacıyla yazılan yazılara eleştiri denir. Bu tür yazılara eskiden “tenkit” ve bu alanda sürekli eser veren yazarlara da “münekkit” denirdi.

  Bu parçada dil hangi işleviyle kullanılmıştır?

  Doğru

  Doğru değil

 8. Soru 8 - 24
  8. Soru
  1 Puan

  Dil ile kültür arasındaki münasebeti bilen bir kimse dili tek başına almaz. Zira dilde her kelimenin yazılış, ses, şekil ve manasını tayin eden tarih ve kültürdür. Yunus Emre’nin şiirlerinin dilini, yazıldığı devir ve çevreden ayrı ele alamazsınız. Zira o ağacın kökleri gelenek ile beraber, yetiştiği topraklara sımsıkı bağlıdır.

  Bu parçada dilin hangi yönü vurgulanmak istenmiştir?

  Doğru

  Doğru değil

 9. Soru 9 - 24
  9. Soru
  1 Puan

  Günlük konuşma dilinin sınırlarını, telaffuz şeklini ve muhtevasını sosyal tabaka teşkil eder. Bundan dolayı günlük konuşma dili onu konuşan çevrelere ve sosyal tabakalara göre değişir. Deniz, balık, fındık, çay ve tütün ile uğraşan Karadenizlinin kullandığı kelime kadrosu ile hayvancılıkla meşgul olan Doğu Anadolu insanının kelime kadrosu arasında fark vardır.

  Bu parçada konuşma dilinin hangi özelliği vurgulanmıştır? 

  Doğru

  Doğru değil

 10. Soru 10 - 24
  10. Soru
  1 Puan

  Toplumun hafızası olan —- bireyin hafızasını da şekillendirir. Bu hafıza ile yaşatılan —- ise bir toplumun tarihsel gelişme süreci içinde oluşturduğu maddi ve manevi değerler bütünü olarak tanımlanır.
  Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

  Doğru

  Doğru değil

 11. Soru 11 - 24
  11. Soru
  1 Puan

  Her milllet dilini ihtiyaçlarına, kültür ve medeniyet seviyesine, zevkine göre yansıtır. Bu bağlamda dil, tıpkı ev gibi bir milletin duygu, düşünce ve hayatının barınağı, korunağıdır. Nasıl ki Dede Korkut kitabını okuduğumda bu eserin oluştuğu hayat şartlarını hissedebiliyorsam Tanzimat’ta ya da Cumhuriyet Dönemi’nde yazılmış bir eserde de o dönemlerin hayatını görmem mümkün olacaktır.
  Bu parçada dilin hangi özelliği vurgulanmak istenmiştir?

  Doğru

  Doğru değil

 12. Soru 12 - 24
  12. Soru
  1 Puan

  Ünlü sosyoloğun konferansın sonunda sesinin tonunu yükselterek insanları birbirine düşman eden ifadelerin topluma hiçbir şey kazandırmayacağını söylemesiyle salonda bir alkış tufanı koptu.
  Bu cümlede sözü edilen tablo, iletişim unsurları bakımından değerlendirildiğinde hangi eşleştirme yanlıştır?

  Doğru

  Doğru değil

 13. Soru 13 - 24
  13. Soru
  1 Puan

  Dil bilginleri diller arasında görülen ses sistemi, yapı, söz dizimi, söz varlığı gibi birtakım benzerliklerden yola çıkarak dünya dillerini —- adını verdikleri gruplara ayırmıştır.
  Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

  Doğru

  Doğru değil

 14. Soru 14 - 24
  14. Soru
  1 Puan

  Türkçe köken bakımından aşağıdaki dil ailesinden hangisine mensuptur?

  Doğru

  Doğru değil

 15. Soru 15 - 24
  15. Soru
  1 Puan

  Aşağıdakilerden hangisi Altay dillerinin ortak özelliklerinden değildir?

  Doğru

  Doğru değil

 16. Soru 16 - 24
  16. Soru
  1 Puan

  Bu dillerin en belirleyici özelliği kökten yeni bir sözcük türetilirken kökün içten bir değişikliğe uğramasıdır. Bu özelliğe sahip bazı dillerde kök türetim sırasında tanınmaz bir duruma gelirken bazılarında kökteki kimi sesler korunurken kısmî bir değişim söz konusu olur ve bundan dolayı kök ve ek arasındaki türetme ilgisi açıkça görülür. Bunlara Çekimli diller de denir.
  Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen diller arasında yer alır?

  Doğru

  Doğru değil

 17. Soru 17 - 24
  17. Soru
  1 Puan

  Eklemeli dillerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

  Doğru

  Doğru değil

 18. Soru 18 - 24
  18. Soru
  1 Puan

  Hakaniye ve Çağatay Türkçesi biçiminde devam eden Doğu Türkçesinde 20. yüzyılın başlarında uygulanan dil politikaları sonucunda bazı yazı dilleri ortaya çıkmıştır.
  Aşağıdakilerden hangisi bu yazı dillerinden biri değildir?

  Doğru

  Doğru değil

 19. Soru 19 - 24
  19. Soru
  1 Puan

  Aşağıdaki diller yapı bakımından eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır?

  Doğru

  Doğru değil

 20. Soru 20 - 24
  20. Soru
  1 Puan

  Türk yazı dilinin ilk devresi —- ’dir ve Türk adının geçtiği ilk yazılı belgeler de —-’dir.
  Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

  Doğru

  Doğru değil

 21. Soru 21 - 24
  21. Soru
  1 Puan

  Bu yazı dili 12. asrın ikinci yarısı ile 13. asrın ilk yarısında şekillendiği anlaşılan,13. asrın ikinci yarısından itibaren de metinlerle günümüze kadar aralıksız bir şekilde takip ettiğimiz yazı dilidir. Selçuklulardan başlayarak bugüne kadar gelen ve devam etmekte olan yazı dili, Türklüğün en büyük ve verimli yazı dili durumundadır.
  Parçada sözü edilen yazı dili dönemi hangisidir?

  Doğru

  Doğru değil

 22. Soru 22 - 24
  22. Soru
  1 Puan

  Aşağıdakilerden hangisi Batı Türkçesinin çağdaş kollarından biri değildir?

  Doğru

  Doğru değil

 23. Soru 23 - 24
  23. Soru
  1 Puan

  Aşağıdaki eserlerden hangisi Eski Türkçe dönemine ait değildir?

  Doğru

  Doğru değil

 24. Soru 24 - 24
  24. Soru
  1 Puan

  Türkçenin tarihî gelişim evreleriyle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

  Doğru

  Doğru değil

Ses Olayları

Zaman kısıtlaması: 0

Sınav özeti

0 - 17 soru tamamlandı

Sorular:

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17

Bilgi

9. Sınıflar için Ses Olayları Konu Tarama Testi

Daha önce bu sınavı bitidiniz ve tekrar alamazsınız.

Sınav yükleniyor...

Sınava başlamak için önce kayıt olmalısınız.

Bu sınavı başlatmak için, aşağıdaki sınav bitirmek zorundasınız:

Sonuçlar

0 - 17 soru doğru olarak cevaplandı

Zamanınız:

Zaman doldu

0 - 0 Puan aldınız, (0)

Ortalama değer
 
 
Sizin sonucunuz
 
 

Kategoriler

 1. Ses Olayları 0%
Sonucunuz başarı listesine eklendi
Yükleme
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 1. Ceveplanan
 2. Gözden geçirme
 1. Soru 1 - 17
  1. Soru

  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ünsüz düşmesine” uğramış birden çok sözcük kullanılmıştır?

  Doğru

  Doğru değil

 2. Soru 2 - 17
  2. Soru

  Sonu sert ünsüzle biten tek heceli sözcüklerde genellikle ünsüz değişimi olmaz.

  Aşağıdaki sözcüklerin hangisi bu kurala aykırı bir örnektir?

  Doğru

  Doğru değil

 3. Soru 3 - 17
  3. Soru

  Süreksiz sert ünsüzlerle (p, ç, t, k) biten sözcükler ünlü ile başlayan ek aldıklarında ünsüz değişimi (yumuşama) olur.
  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala aykırı bir sözcük kullanılmıştır?

  Doğru

  Doğru değil

 4. Soru 4 - 17
  4. Soru

  Sonu sert ünsüzle biten sözcükler ünlü ile başlayan ek aldığında, ünsüz değişimine (yumuşama) uğrarlar.

  Aşağıdaki dizelerin hangisinde bu kurala aykırı bir sözcük kullanılmıştır?

  Doğru

  Doğru değil

 5. Soru 5 - 17
  5. Soru

  Kervansaraylardan (I)ayrılıyor ve yolculuğumuzun ikinci durağı Şuayipşehri’ne doğru, tozu dumana kata kata (II)ilerliyoruz. (III)Söylendiğine göre, yirmi kilometre yolumuz var. Ama bildiğimiz yirmi kilometrelik yollara (IV)benzemiyor. Toz fırtınası yolculuğumuza (V)kılavuzluk ediyor.

  Yukarıdaki parçada numaralanmış sözcüklerin hangi ikisinde “ünlü daralması” vardır?

  Doğru

  Doğru değil

 6. Soru 6 - 17
  6. Soru

  Ortalık ağarıyor, şehrin alanı, gittikçe doluyordu.

  Bu cümlede altı çizili sözcüklerde görülen ses olayları sırasıyla aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?

  Doğru

  Doğru değil

 7. Soru 7 - 17
  7. Soru

  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ünsüz benzeşmesi” ne örnek bir kullanım yoktur?

  Doğru

  Doğru değil

 8. Soru 8 - 17
  8. Soru

  Topu topu bir tane yol vardı, nasıl (I)kayboldunuz, diye sormayın, bunu başardık. Örneğin yol birdenbire ikiye (II)ayrılıyordu ve biz hiç aksatmadan yanlış yola (III)giriyorduk. Bir süre (IV)ilerledikten sonra, toprağında çalışan bir köylü görüyor, ondan tarif alıyor doğru yöne (V)dönüyorduk.

  Yukarıdaki parçada numaralanmış sözcüklerden hangisinde hem “ünlü düşmesi” hem de “ünsüz değişimi” vardır?

  Doğru

  Doğru değil

 9. Soru 9 - 17
  9. Soru

  Aşağıdaki dizelerin hangisinde “ünsüz benzeşmesine (sertleşme)” örnek bir kullanım yoktur?

  Doğru

  Doğru değil

 10. Soru 10 - 17
  10. Soru

  Aşağıdaki dizelerin hangisinde birleşik sözcük oluşurken bir ünlü düşmesi gerçekleşmiştir?

  Doğru

  Doğru değil

 11. Soru 11 - 17
  11. Soru

  Aşağıdaki dizelerin hangisinde “ünsüz düşmesi”ne örnek bir sözcük kullanılmıştır?

  Doğru

  Doğru değil

 12. Soru 12 - 17
  12. Soru

  Bazı sözcükler küçültme eki alırken ünlü türemesi görülebilir.

  Aşağıdaki dizelerin hangisinde bu kurala örnek bir kullanım vardır?

  Doğru

  Doğru değil

 13. Soru 13 - 17
  13. Soru

  Sonu sert ünsüzle (p, ç, t, k) biten bazı sözcükler, ünlü ile başlayan bir ek aldıklarında sert ünsüz yumuşar (b, c, d, g, ğ olur). Bazı tek heceli sözcüklerde bu durum gerçekleşmez.

  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz değişimi olmamıştır?

  Doğru

  Doğru değil

 14. Soru 14 - 17
  14. Soru

  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kaynaştırma ünsüzü kullanılmamıştır?

  Doğru

  Doğru değil

 15. Soru 15 - 17
  15. Soru

  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bütün sözcükler büyük ünlü uyumuna uymaktadır?

  Doğru

  Doğru değil

 16. Soru 16 - 17
  16. Soru

  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, ünsüz benzeş­mesi (sertleşmesi) yoktur?

  Doğru

  Doğru değil

 17. Soru 17 - 17
  17. Soru

  Gidin, ben sizden sonra gelirim, kaymakamı görsem iznimi isterim. Sizi anlıyorum, “Kentte kalırız.” diyorsu­nuz, bense köyde, derede yüzme düşleri kuruyorum.

  Bu parçada aşağıdakilerin hangisinde verilene ör­nek yoktur?

  Doğru

  Doğru değil

Yazım Kuralları 1

Zaman kısıtlaması: 0

Sınav özeti

0 - 20 soru tamamlandı

Sorular:

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20

Bilgi

Yazım Kuralları Konu Testi

Daha önce bu sınavı bitidiniz ve tekrar alamazsınız.

Sınav yükleniyor...

Sınava başlamak için önce kayıt olmalısınız.

Bu sınavı başlatmak için, aşağıdaki sınav bitirmek zorundasınız:

Sonuçlar

0 - 20 soru doğru olarak cevaplandı

Zamanınız:

Zaman doldu

0 - 0 Puan aldınız, (0)

Ortalama değer
 
 
Sizin sonucunuz
 
 

Kategoriler

 1. Kategorize edilmedi 0%
 2. Yazım Kuralları 0%
Sonucunuz başarı listesine eklendi
Yükleme
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 1. Ceveplanan
 2. Gözden geçirme