Müstezat

  • Gazelin özel bir biçimidir. Uzun dizelere kısa bir dize ekleyerek yazılır.
  • Kelime anlamı “arttırılmış, eklenmiş”tir. Konu bakımından gazelden farkı yoktur.
  • Kafiye düzeni farklı farklıdır.
  • Diğer özellikleri gazelle aynıdır.

MÜSTEZÂD

Ey şûh-i kerem-pîşe dil-i zâr senindir
                               Yok minnetin aslâ
Ey kân-ı güher anda ne kim var senindir
                               Pinhân ü hüveydâ
 
Sen kim gelesin meclise bir yer mi bulunmaz
                               Baş üzre yerin var
Gül goncesisin gûşe-i destar senindir
                               Gel ey gül-i ra’nâ
                              
Neylersin edip bir iki gün bâr-ı cefâya
                               Sabreyle de sonra
Peymâne senin hâne senin yâr senindir
                               Ey dil tek ü tenha
                              
Bir bûse-i can bahşına ver nakd-i hayâtı
                               Gel kaail olursa
Senden yanadır söz yine bâzâr senindir
                               Ey âşık-ı şeydâ
                              
Çeşmânı siyeh-mest-i sitem kâkülü pür-ham
                               Ebrûları pür-çîn
Benzer ki bu dil-dâr-ı cefâ-kâr senindir
                        Bî-çâre Nedîmâ
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.