KIT’A

  • Kelime anlamı “parça, bölük, cüz”dür. Değişik konularda yazılır: önemli bir düşünce, bir olayın tarihi hikmet (felsefe), nükte, övgü, yergi, tasavvuf ve din.
  • Nazım birimi beyittir. İki beyitten oluşsa da beyit sayısının 15-20 ye çıktığı da görülmektedir.
  • İki beyitten uzun kıt’alara kıt’a-i kebire (büyük kıt’a) denir.

  • Kıt’aların ilk beyitleri serbest ikinci beyitleri birbiriyle kafiyeli olur yani “xa  xa xa…” şeklindedir.

  • Kıt’alarda mahlâs beyti bulunmaz.
  • Fuzûli, Baki, Bağdatlı Rûhi, Nâbi, Nedim en tanınmış kıt’a şairleridir.

             KIT’A

İlm kesbiyle paye-rif’at
Arzu-yı muhal imiş ancak

Aşk imiş her ne var alemde
İlim bir kil ü kal imiş ancak       

FUZULİ

Her kimün var ise zâtında şerâret küfri
Istılâhât-ı ulûm ile müselmân olmaz

Ger kara taşı kızıl kan ile rengîn itsen
Tab’a tağyîr virüp la’l-i Bedahşân olmaz4

Eylesen tûtîye ta’lîm-i edâ-yı kelimât
Nutkı insân olur ammâ özi insân olmaz

Her uzun boylu şecâ’at idebilmez da’vî
Her ağaç kim boy atar serv-i hırâmân olmaz

(Fuzulî)

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.