ANONİM HALK ŞİİRİ

Anonim Halk Şiiri Genel Özellikleri:

*Söyleyeni belli olmayan, toplumun ortak malı sayılan ürünlerden oluşur.

*Bütünüyle sözlü bir edebiyattır. Dilden dile aktarılarak yayılmış daha sonra derleme yapılarak yazıya geçirilmiştir.

*Ulusal bir karaktere sahiptir.

*Sade ve yalın bir dil kullanılmıştır.

*Hece ölçüsü kullanılmıştır.

ANONİM HALK ŞİİRİ NAZIM ŞEKİLLERİ:

1) MÂNİ: Başta aşk olmak üzere hemen hemen her konuda yazılabilen Anonim Halk Edebiyatının en küçük nazım şeklidir. Halk arasında mâni söylemek için mâni yakmak, mâni düzmek, mâni atmak gibi deyimler kullanılır. Mâni söyleyenlere de mânici, mâni yakıcı, mâni düzücü denir.

Özellikleri:

  • Tek dörtlükten oluşur,
  • 7’li hece ölçüsüyle söylenir,
  • Kafiye şeması(uyak düzeni) “aaxa” şeklindedir,
  • İlk iki dize(mısra) konuya hazırlık dizeleridir. Asıl anlatılmak istenen son iki dizede dile getirilir.

Mâni Türleri:

a) Düz (Tam) Mâni: Dört dizeden oluşan, hece ölçüsünün 7’li kalıbıyla söylenen ve cinaslı kafiye bulunmayan mânilerdir.

Örnek:              Gülüm kurutmam seni

                        Suda çürütmem seni

                        Senelerce görmesem

                        Yine unutmam seni

b) Kesik (Cinaslı)  Mâni: Birinci dizesi 7 heceden az, anlamlı ya da anlamsız bir sözcük grubu olan mânilerdir. Bu kesik dize sadece kafiyeye hazırlıktır.

Not: Kesik mânilerde kafiye cinaslı ise bunlara “cinaslı mâni” de denir. Örnekler:

Kuleden                         Güle naz

Ses geliyor kuleden        Bülbül eyler güle naz

O kaş o göz değil mi        Girdim dost bahçesine

Beni sana kul eden          vvAğlayan çok gülen az

c) Ayaklı (Doldurmalı Kesik) Mâni: Kesik mânilerin birinci dizesinin 7 heceye çıkarıldığı manilerdir.

Örnek:

Ah demedi demedi

Elinde gül demedi

Ben nasıl güleceğim

Yâr bana gül demedi

d) Artık (Yedekli) Mâni: Düz mâninin sonuna aynı kafiyede iki dize daha eklenerek söylenen mânilerdir.

Örnek:

İlkbahara yaz derler

Şirin söze naz derler

Kime derdim söylesem

Bu dert sana az derler

Kendin ettin kendine

Yana yana gez derler

e) Deyiş: İki kişinin karşılıklı söylediği mânilerdir. Soru-cevap niteliği taşır.

Örnek :

Adilem sen nâ-çarsın

İnci mercan saçarsın

Dünya deniz olunca

Gülüm nere kaçarsın

Ağam derim nâ-çarım

İnci mercan saçarım

Dünya deniz olunca

Ben kuş olup uçarım

f) Karşı-Beri: Karşılıklı iki kişinin, daha çok bir erkek ile bir kızın söylediği manilerdir.

Örnek:

Erkek: İçerden içe kapı

            İçerde pekmez küpü

            Senin sevdiğin katran

            Benimki altın topu

Kız:       İçerden içe eşik

            İçerde küflü kaşık

            Senin yavuklunun da

Bacakları dolaşık

2) TÜRKÜ: Kendine özgü bir ezgiyle söylenen Anonim Halk Edebiyatı nazım şekillerindendir. Anadolu’da heyecan uyandıran her konuya türkü yakılır. Bu türküler türlü yollardan yurdun her köşesine yayılır. Farklı bölgelerde farklı biçimlere girer, kimi dizeler düşer yerlerine yenileri eklenir. Kısacası Anadolu halkı bütün acılarını ve sevinçlerini türküler yoluyla dile getirmiştir.

Özellikleri:

  • Genellikle söyleyeni bilinmez ve ait olduğu yörenin adıyla anılır.
  • Türkülerde genellikle aşk, tabiat, ayrılık, gurbet, sevgi ve güzellik gibi konular işlenir.
  • Türküler iki bölümden oluşur. Asıl sözlerin bulunduğu bölüme “bent” adı verilir. Bentler 3,4,5 dizeden oluşabilir. İkinci bölüm ise her bentten sonra tekrarlanan “nakarat” bölümüdür. Bu bölüme “kavuştak” ya da “bağlama” da denir. Kavuştak bentler arasında konu bütünlüğü sağlar ve şiirin ahengini güçlendirir.
  • Türküler daha çok 7, 8 ve 11’li hece ölçüsüyle söylenirler.

Türkü Çeşitleri:

1) Ezgilerine Göre Türkü Çeşitleri:

          a) Usulsüzler: Uzun havalar (divan, bozlak vb.)

          b) Usullüler: Oyun havaları (Konya oturak havası gibi)

2) Konularına Göre Türkü Çeşitleri: Aşk, kahramanlık, tören(kına gecesi, nişan, düğün vb.) türküleri, askerlik türküleri, oyun türküleri, ağıtlar, ninniler vb.

3) Yapılarına Göre Türkü Çeşitleri:

            a) Bentleri mani dörtlükleriyle kurulan türküler,

            b) Bentleri dörtlüklerle kurulan türküler,

            c) Bentleri üçlüklerle kurulan türküler,

            d) Bentleri beyitlerle kurulan türküler

3) NİNNİ: Annelerin bebeklerinin uyumasını sağlamak ve ağlamasını durdurmak amacıyla sade bir dille ve ezgili olarak söyledikleri şiirlerdir.

4) AĞIT: Bir kimsenin ölümü üzerine söylenen duygu yüklü şiirlerdir. Ölen kişinin özellikleri ve ölümünden duyulan üzüntü dile getirilir. Koşma türü olan ağıtla karıştırılmamalıdır. Koşma türü olan ağıtlar söyleyeni belli olan şiirlerdir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.