TANZİMAT / SERVET-İ FÜNUN ŞİİRİ KONU TARAMA TESTİ 2

1. Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünûn dönemi sanatçılarındandır?

  A) Şinasi 

  B) Namık Kemal

  C) Ziya Paşa

  D) Recaizade Mahmut Ekrem

  E) Halit Ziya Uşaklıgil      

2. (I)Türk edebiyatında Parnasizmin ilk izleri Servet-i Fünûn Döneminde görülür. (II) Parnasizm için realizmin şiirdeki şeklidir, diyebiliriz. (III) Namık Kemal bu akımın önde gelen temsilcilerinden biridir. (IV) Parnesyenler için biçimsel açıdan “mükemmeliyetçilik” söz konusudur. (V) Nazım biçimlerinden olan sone de bu akımı benimseyen sanatçılarla birlikte girmiştir.

Yukarıda numaralandırılmış yerlerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

  A)I                B)II          C)III           D)IV                E)V

3. Servet-i Fünûn şiiriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Divan şiirine ait nazım biçimleri bırakılmış, farklı ölçülerde serbest müstezatlar kaleme alınmıştır.

B) Vatan, millet, hak, adalet, özgürlük gibi kavramlar kullanılmıştır.

C) Beyit bütünlüğü önemlidir.

D) Hece ölçüsü kullanılmıştır.

E) Roman, modern hikâye tiyatro, gazete, eleştiri, anı bu dönemde kullanılmaya başlanılmıştır.

4. Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünûncuların kullandığı nazım biçimidir?        

A)Mısra                     B)Sav                    C)Türkü                  

D) Sone                     E)Koşma 

5. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat I. dönem şiirine ait değildir?

  A) Toplumsal konular ele alınmıştır.

  B) Noktalama işaretleri bu dönemde kullanılmıştır.

  C) “Sanat sanat içindir” görüşü benimsenmiştir.

  D) Gazetecilik oldukça gelişmiştir

  E) Romantizm ve klasisizm akımları etkili olmuştur.

6. İlk özel gazete olan Tercüman – ı Ahval kimin eseridir?

  A) Abdülhak Hamit Tarhan

  B) Ziya Paşa

  C) Namık Kemal

  D) Recaizade Mahmut Ekrem

  E) Şinasi

7. Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Ziya Paşa: Tercüme-i Manzume

B) Abdülhak Hamit Tarhan: Validem

C) Muallim Naci: Ateşpare

D) Şinasi: Müntahabatı-ı Eşar

E) Recaizade Mahmut Ekrem: Zemzeme

8. Tanzimat ikinci dönemini başlatan sanatçıdır. “Üstat” olarak tanınır. Muallim Naci’nin göz için uyak anlayışına karşı kulak için uyak anlayışını savunmuştur.

Yukarıda tanıtılan Tanzimat sanatçısı kimdir?

  A) Namık Kemal

  B) Recaizade Mahmut Ekrem

  C) Muallim Naci

  D) Ziya Paşa

  E) Şemsettin Sami

9. Aşağıda Ziya Paşa ile verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Vatan şairi olarak bilinir.

B) Divan şiirindeki hikemi (hakimane) şiirin son temsilcisi ve halk filozofu unvanını kazanmıştır.

C) Batılı anlamda ilk fabl örneklerini yazmıştır.

D) Sanat sanat içindir anlayışını benimsemiştir.

E) Şiirle ilgili görüşlerini Zemzeme adlı kitabında açıklamıştır.

10. Aşağıdaki temalardan hangisi Tanzimat birinci dönem şairlerinin şiirimize getirmiş olduğu temalardan değildir?

  A) Millet

  B) Özgürlük

  C) Adalet

  D) Sevgi

  E) Vatan

11. Abdülhak Hamit Tarhan ilk eşi Fatma Hanım’ın ölümü üzerine hangi eseri yazmıştır?

  A) Sahra

  B) Makber

  C) Şerare

  D) Harabat

  E) Zafername

12. Aşağıdaki eserlerden hangisi Servet-i Fünûn sanatçılardan birine ait değildir?

A) Şiir ve İnşa          B) Şermin           C) Haluk’un Defteri                      D) Tamat                  E) Elhan-ı Şita


13.
    I. Tarih-i Kadim

    II. Rübab-ı Şikeste

    III. Şermin

Yukarıda verilen eserler aşağıdaki sanatçılardan hangisine aittir?

A) Cenap Şahabettin

B) Namık Kemal                                                                                                             

C) Mehmet Rauf

D) Tevfik Fikret

E) Ziya Gökalp

14. Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünûn özelliklerinden biridir?

A) Klasisizm ve romantizm akımından etkilenmişlerdir.

B) En önemli sanatçıları Ömer Seyfettin ve Ziya Gökalp’tir.

C) Ağır ve süslü bir dil kullanmışlardır.

D) Sanat toplum içindir ilkesi benimsenmiştir.

E) Ağırlıklı olarak hece ölçüsü kullanılmıştır.      

15. Servet-i Fünûn’da ilk defa mensur şiire örnek veren yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cenap Şahabettin

B) Yahya Kemal

C) Ziya Paşa

D) Ahmet Haşim

E) Halit Ziya

16.

I. Sone terza-rima gibi yeni nazım şekilleri girmiştir.

II. Parnasizm ve sembolizm akımından etkilenmişlerdir

III. Sanat toplum içindir ilkesi benimsenmiştir.

IV. Yalın ve sade bir dil kullanmışlardır.

Yukarıdakilerden hangileri Servet-i Fünûn dönemine ait özelliklerden biridir?

A) I ve III         B) I ve II          C) III ve IV              

D) II ve IV           E) I ve IV 

17. Aşağıdakilerden hangisinde Servet-i Fünûn sanatçıları bir arada verilmiştir?

A) Tevfik Fikret-Namık Kemal

B) Tevfik Fikret-Cenap Şahabettin

C) Cahit Külebi-Orhan Kemal

D) Muallim Naci-Abdülhak Hamit Tarhan

E) Ziya Gökalp –Mehmet Akif Ersoy

18.  Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünun şairleri için yanlış bir ifadedir?

  A) Şiiri nesre yaklaştırmaya çalışmışlardır.

  B) Şiirler kafiye göz içindir anlayışına uygundur.

  C) Sanatçılar eserlerinde anlamı bir dizeye sıkıştırmamış, birden fazla dizeye yaymıştır.

  D) Ahenk yaratmada aruz vezninden yararlanırlar ve konunun yapısına uygun aruz  kalıplarını kullanırlar.

  E) Türk şiirini nazım şekilleri bakımından modernleştirirler.         

 

19.   I.Çocuklar için yazılan şiirlerden oluşmuştur.

       II.Hece ölçüsüyle yazılmıştır.

       III.Dili sade ve anlaşılırdır.

       IV.Üslubu didaktik ve öğreticidir.

Yukarıda özellikleri verilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Sis

  B) Siste Söyleniş

  C) Elhan-ı Şita

  D) Hürriyet Kasidesi

  E) Şermin       

20. Tevfik Fikret …….. adlı şiiri ile İstanbul’u ağır bir dille eleştirmiştir. Bunun üzerine…………………………. “Siste Söyleniş” adlı şiiri ile Tevfik Fikret’e cevap vermiştir.

Yukarıdaki boş bırakılan yerlere hangi şıkta verilen kelimeler sırasıyla getirilmelidir?

  A) Asım- Mehmet Akif

  B) Haluk’un Defteri- Ziya Paşa

  C) Han- ı Yağma- Mehmet Emin Yurdakul

  D) Sis- Yahya Kemal Beyatlı

  E) Mai Deniz- Abdülhak Hamit Tarhan         

 

CEVAPLAR) 1:E  2:C  3:A  4:D  5:C  6:E  7:A  8:B  9:B  10:D  11:B  12:A  13:D  14:C  15:E  16:B  17:B  18:B  19:E  20:D

 

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.