TANZİMAT / SERVET-İ FÜNUN / MİLLİ EDEBİYAT ŞİİRİ KONU TARAMA TESTİ

1. Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat Dönemi şairi değildir?

  A) Mehmet Emin Yurdakul

  B) Ziya Gökalp

  C) Ali Canip Yöntem

  D) Şinasi

  E) Rıza Tevfik Bölükbaşı

2. Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat Döneminin özelliklerinden değildir?

  A) Konu seçiminde yerlilik esas alınmıştır.

  B) Şiirler aruz ölçüsüyle yazılmakla birlikte bir şiirde birden fazla aruz kalıbı da kullanılmıştır.

  C) Bu dönem şiirlerinde yalın ve anlaşılır bir dil kullanılmıştır.

  D) Serbest müstezat geliştirilmiştir.

  E) Şiirlerde ortak temalar halkın yaşamı, millî tarih ve milliyetçilik duygusu, kahramanlıktır.

3.

Aruz sizin olsun hece bizimdir.

Halkın söylediği Türkçe bizimdir;

Leyl sizin,şeb sizin,gece bizimdir.

Değildir bir mana üç ada muhtaç.

Yukarıdaki dizeler aşağıda verilen sanatçılardan hangisine ait olabilir?

  A) Yahya Kemal Beyatlı

  B) Tevfik Fikret

  C) Mehmet Emin Yurdakul

  D) Rıza Tevfik Bölükbaşı

  E)Ziya Gökalp

4. Aşağıdakilerden hangisi türü bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) Rübab- ı Şikeste     B) Evrak-ı Leyal    C) Hac Yolunda     D) Şermin    E) Haluk’un Defteri

5.

                 Tanzimat Şiiri I. dönemServet-i Fünun Şiiri
I.  Gazel, kasideSone, terzarima, triyole
II.Sanat, sanat içindirSanat, toplum içindir  
III.  Ağır, süslü, sanatlı bir dil  Sade, yalın halkın anlayacağı bir dil

Yukarıdaki tabloda verilen yargılar doğru- yanlış şeklinde eşleştirildiğinde sıralama nasıl olur?

 A) I- Y, Y    II-Y, D   III-D, D   

B) I- D, D  II- Y, Y  III- Y, Y 

C) I- D, Y  II-D, D  III- Y, Y   

D) I- Y, Y   II- D, D   III- Y, Y   

E) I- D, D II-Y, D III-Y, D

6. Aşağıdaki eserlerden hangisi Cenap Şahabettin’e ait değildir?

    A) Mai Deniz         B) Avrupa Mektupları     C) Hac Yolunda      D) Evrak- ı Eyyam   E) Nesr- i Sulh

7. Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünun Dönemi’nde şiir türünde eserler veren sanatçılardan değildir?

   A) Süleyman Nazif     B) Hüseyin Siret Özsever    C) Sait Faik Abasıyanık 

   D) Cenap Şahabettin                E) Tevfik Fikret     

8. Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünun Dönemi özelliklerindendir?

  A) Eserlerde en çok işlenen konular; aşk, tabiat, karamsarlık, hayal kırıklıkları ve ölümdür.

  B) Eserler hece ölçüsüyle yazılmıştır.

  C) Sanat toplum içindir ilkesi benimsenmiştir.

  D) Şiirlerde kafiye göz içindir anlayışı hâkimdir.

  E) Sanatçılar eserlerinde edebi kaygı duymamışlardır.

9. Özellikleri verilen akım aşağıdakilerden hangisidir?

I.Sanat sanat içindir anlayışı benimsenmiştir.

II.Servet-i Fünun sanatçılarının eser verdiği akımlardandır.

III.Servet-i Fünun sanatçıları tabiatın güzelliklerini aşırı duygusallığa girmeden ele almışlardır.

A) Romantizm      B) Natüralizm   C) Fütürizm    D) Sürrealizm   E) Parnasizm

10. Aşağıdaki nazım biçimlerinden hangisi Servet-i Fünun Dönemi’nde kullanılmamıştır?

  A) Serbest Müstezat        B) Triyole      C) Mesnevi    D) Sone    E) Terzarima

 11. Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat Dönemi bağımsız yazarlarından biridir?

  A) Ali Canip Yöntem

  B) Fuat Köprülü

  C) Mehmet Akif Ersoy

  D) Ömer Seyfettin

  E) Ziya Gökalp

12. Aşağıdaki eserlerden hangisi  ”hecenin beş şairi” olarak bilinen sanatçılardan birine ait değildir?

  A) Cenk Duyguları(Halit Fahri Ozansoy)

  B) Akından Akına (Yusuf Ziya Ortaç)

  C) Çoban Çeşmesi(Faruk Nafiz Çamlıbel)

  D) Hakkın Sesleri (Mehmet Akif Ersoy)

  E) Peri Kızı ile Çoban Hikayesi (Orhan Seyfi Orhon)

13. Mehmet Emin Yurdakul (I), Milli Edebiyat Dönemi(II)  şairlerinden olup ”Türk Şairi”,”Milli Şair ” olarak da bilinmektedirütün şiirlerini hece ölçüsü(III) ile yazmıştır. Türk-Yunan savaşı sırasında kaleme aldığı ”Cenge Giderken”(IV) adlı şiiri ile tanınmıştır. En önemli eserlerinden biri ise Serab-ı Ömrüm’dür.(V)

Yukarıdaki parçada numaralanmış bölümlerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

A) I         B) II        C) III      D) IV      E) V

14. Milli Edebiyat Döneminde ”Genç Kalemler” dergisinde ”Yeni Lisancılar” olarak bilinen şairlerden biridir?

  A)Ömer Seyfettin

  B)Tevfik Fikret

  C)Cenap Şahabettin

  D)Yusuf Ziya Ortaç

  E)Orhan Seyfi Orhon

15. Aşağıdakilerden hangisindeki yapıt, birlikte verildiği şaire ait değildir?

  A) Enis Behiç Koryürek – Güneşin Ölümü

  B) Faruk Nafiz Çamlıbel – Cenk Ufukları

  C) Mehmet Akif Ersoy – Safahat

  D) Ali Canip Yöntem – Geçtiğim Yol

  E) Ziya Gökalp – Altın Işık

16.— Vay Hocam! Vay gözümün nûru efendim, buyurun!

  Hangi rüzgârdır atan sizleri?

  Lûtfen oturun.

  Mütehassirdik efendim, ne inâyet! Ne kerem!

  Öpmedik afvediniz…

  — Çok yaşa… Lâkin… Veremem.

Yukarıda bir kısmı verilen şiir aşağıdaki sanatçılardan hangisine ait olabilir?

   A) Yahya Kemal Beyatlı

   B) Ziya Gökalp

   C) Mehmet A kif Ersoy

   D) Ahmet Haşim

   E) Rıza Tevfik Bölükbaş

17.I. Tan Sesleri

     II. Ey Türk Uyan

     III. Türk Sazı

     IV. Geçtiğim Yol

     V. Turana Doğru

Yukarıda verilen şiirlerden hangisi farklı bir şaire aittir?

A) I         B-II        C) III      D) IV      E) V

18. Aşağıda verilen I. Dönem Tanzimat Edebiyatı özelliklerinden hangisi yanlıştır?

  A) 1860 yılında başlayıp 1876 yılına kadar sürmüştür.

  B) Batılı tarzda ilk eserler bu dönemde verilmeye başlanmıştır.

  C) Hak , adalet , özgürlük kelimeleri ilk bu dönemde kullanılmıştır.

  D) Toplumcu bir çizgi tutulmaya çalışılmıştır.

  E) Realizm ve natüralizm baskın akımlardır.

19. Aşağıdaki sanatçılardan hangileri II. Dönem Tanzimat Edebiyatı sanatçılarındandır?

  A) Şinasi – Namık Kemal

  B) Ziya Paşa – Ahmet Mithat Efendi

  C) Şemsettin Sami – Ahmet Vefik Paşa

  D) Recaizade Mahmut Ekrem – Abdülhak Hamit Tarhan

  E) Ali Suavi – Direktör Ali Bey

20. İlk realist romanı (Araba Sevdası) yazan II. Dönem Tanzimat Edebiyatı sanatçımız kimdir?

  A) Abdülhak Hamit Tarhan

  B) Recaizade Mahmut Ekrem

  C) Muallim Naci

  D) Nabizade Nazım

  E) Sami Paşazade Sezai          

CEVAPLAR)1:D  2:B  3:E  4:C  5:B  6:A  7:C  8:A  9:E  10:C  11:C  12:D  13:E  14:A  15:B  16:C  17:D  18:E  19:D  20:B

                                               

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.