TANZİMAT / SERVET-İ FÜNUN/MİLLİ EDEBİYAT ŞİİRİ KONU TARAMA TESTİ

1.  Aşağıdaki bilgilerden hangi Servet-i Fünûn Dönemi özellikleri hakkında yanlış bir bilgi vermektedir?

  A) Sanat sanat için anlayışı vardır.

  B) Nâzım birimi olarak Divan edebiyatı nazım birimleri kullanır.

  C) Aruz ölçüsü kullanılmıştır.

  D) Şairler eserlerini kaleme alırken özlem, hayaller ve ayrılık gibi konuları işlemişlerdir.

  E) Nâzım şekli olarak Sone ve Terza-rima kullanılmıştır.

2.   Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Servet-i Fünûn Dönemi yazarlarından biri değildir?

  A) Halit Ziya Uşaklıgil

  B) Cenap Şehabettin

  C) Reşat Nuri Güntekin

  D) Mehmet Rauf

  E) Tevfik Fikret

3.  Aşağıdakilerden hangisi Tevfik Fikret’in eserlerinden biri değildir?

  A) Evrak-ı Leyal

  B) Rübab-ı Şikeste

  C) Haluk’un Defteri

  D) Şermin

  E) Ölü

4. Aşağıda verilenlerden hangisi şiir türünde bir eser değildir?

  A) Tan Sesleri

  B) Ordunun Destanı

  C) Cenge Giderken

  D) Yalnız Efe

  E) Ala Geyik

5. Tercüme-i Manzume ve Tasvir-i Efkar isimli eserler hangi sanatçımıza aittir?

  A) Recaizade Mahmut Ekrem

  B) Namık Kemal

  C) Şinasi

  D) Ahmet Mithat Efendi

  E) Ziya Paşa

6. Aşağıdakilerden hangisi Namık Kemal’in özelliklerinden biri değildir?

  A) Vatan şairidir.

  B) Toplumcu bir sanat çizgisindedir.

  C) Romantizmin etkisindedir.

  D) En üretken yazarımızdır.

  E) Tiyatroyu bir eğlence ve halkı bilinçlendirme aracı olarak görmüştür.

7. I. Divan Edebiyatı eleştirilmiştir fakat yine de Divan edebiyatı nazım şekilleri kullanılmıştır.

     II. Realizm ve natüralizm baskın akımlardır.

     III. Gazetecilik ilk dönemdeki toplumsal etki ve işlevini yitirmiştir.

  Yukarıda verilen özelliklerden hangisi II. Dönem Tanzimat Edebiyatı’na aittir?

      A) Yalnız I        B) I ve II             C) II ve III            D) I ve III             E) Yalnız III

8. Tevfik Fikret’in akıl hocası olan ve Muallim Naci ile eski-yeni kavgasında yeniyi savunan II. Dönem Tanzimat Edebiyatı sanatçımız kimdir?

  A) Recaizade Mahmut Ekrem

  B) Abdülhak Hamit Tarhan

  C) Nabizade Nazım

  D) Sami Paşazade Sezai

  E) Şinasi

9. *İlk köy romanımız olarak kabul edilen Karabibik’i yazan kişidir.

     *Realizm ve Natüralizm’in öncülerinden sayılır.

 Yukarıda bahsedilen özellikler hangi sanatçımıza aittir?

   A) Recaizade Mahmut Ekrem

   B) Şinasi

   C) Namık Kemal

   D) Sami Paşazade Sezai

   E) Nabizade Nazım

10.  

     I. Bütün eserler teknik açıdan zayıftır.

     II. Duygusal ve acıklı konular işlenmiştir.

     III. Yazarlar olaylara müdahalede bulunmamışlardır.

     IV. Genellikle iyi ya da kötü özellik taşıyan tipler kullanılmıştır.

     V. Hikâyenin sonunda kötüler ödüllendirilmiş, iyiler cezalandırılmıştır.

Yukarıda verilen Tanzimat Edebiyatı’nda roman ve hikâye özelliklerden hangisi ya da hangileri yanlış verilmiştir?

  A) Yalnız I

  B) Yalnız II

  C)Yalnız III

  D) III ve IV

  E) III ve V

11.  Aşağıdaki eserlerden hangisi tür bakımından diğerinden farklıdır?

   A) Şermin

   B) Evrak-ı Leyal

   C) Elhan-ı Şita

   D) Rübab-ı Şikeste

   E)  Yalan ve Körebe

12.  Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünûn Döneminde kaleme alınan eserlerin konusu olamaz?

A) Özlem               B)  Ayrılık             C) Hayaller     D) Adalet               E)  Buhran

13)

               Bir beyaz lerze, bir dumanlı uçuş;

               Eşiri gaib eyleyen bir kuş

                                                     gibi kar

               Geçen eyyam-ı  nevbahar-ı arar …

               Ey kabûlun sürüd-ı  şeydası,

               Ey kebûtelerin neşideleri,

               O baharın bu işte ferdası :

               Kapalı bir derin sükûta yeri

                              Karlar

Yukarıda bir kısmını okumuş olduğunuz Elhan-ı Şita adlı eser kime aittir?

  A) Tevfik Fikret

  B) Nef’i

  C) Abdülhak Hamit Tarhan

  D) Ahmet Haşim

  E) Cenap Şehabettin

14.   Servet-i Fünun edebiyatına “………………………” anlamına gelen “Edebiyat-ı Cedide” de denir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

  A) Sürrealist Edebiyat

  B) Doğallıkçı Edebiyat

  C) Yenilikçi Edebiyat

  D) Sembolist Edebiyat

  E) Doğallıkçı Edebiyat

15 . Aşağıdakilerden hangisinde yazar ile eser yanlış eşleştirilmiştir?

   A) Ahmet Haşim – Merdiven

   B) Ziya Gökalp – Turan

   C) Mehmet Emin Yurdakul – Cenge Giderken

   D) Mehmet Akif Ersoy – Seyfi Baba

   E) Yahya Kemal – Altın Destan


16.  Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat Dönemi şairlerindendir?

   A)  Tevfik Fikret      

   B) Mehmet Akif Ersoy

   C)  Ahmet Haşim      

   D)  Mehmet Emin Yurdakul

   E) Recaizade Mahmut Ekrem

17.    •Tevfik Fikret                1• Evrak-ı Leyal

         •Mehmet Rauf              2• Rübab-ı Şikeste

                                            3•Eylül

Yukarıda verilen yazar ve eserler eşleştirilirse hangileri boşta kalır boşta kalır?

   A) Yalnız 1  B) Yalnız 2  C) Yalnız 3  D)  1 ve 2  E)  2 ve 3

18.  I.Bu akım Genç Kalemler dergisinin yayınlanması ile başlamıştır.

       II.Akımın sanatçıları sade Türkçeyi benimsemiştir.

Yukarıda özellikleri verilen akım aşağıdakilerden hangisidir?

 A) Servetifünun

 B) Fecriati

 C) Milli Edebiyat

 D) Tanzimat Dönemi

 E) Cumhuriyet Dönemi    

 19. Edebiyatımızda dil sorununu ilk defa ortaya koyan yeni lisan makalesi ……… Dergisinde Ömer Seyfettin ve arkadaşları çıkarmıştır.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

  A) Servetifünun    

  B)  Genç kalemler

  C) Türk yurdu

  D) Halka doğru

  E) Akbaba 

20. Aşağıdakilerden hangisi milli edebiyat döneminin temsilcilerinden biri değildir?

  A) Ömer Seyfettin

  B) Yahya Kemal Beyatlı

  C) Ziya Gökalp

  D) Halide Edip Adıvar

  E) Mehmet Emin Yurdakul

CEVAPLAR) 1:D  2:C  3:E  4:D  5:C  6:D  7:??  8:A  9:E  10:E  11:E  12:?? 13:E  14:C   15:E  16:D 17:A  18:C  19:B  20:B

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.