MAKALE TEST SORULARI

1. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel makalenin özelliklerinden biri olamaz?

A) Nesnel anlatım vardır.

B) Terim anlam kullanılır.

C) İddia ve ispat yazılarıdır.

D) Düşünceyi geliştirme yollarından “ öyküleyici “ anlatım kullanır.

E-)Bilimsel niteliğe sahiptir.

2. Aşağıdakilerden hangisi makale türüne bir örnek değildir?

A) Şiir ve İnşa

B) Yeni Lisan

C) Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi

D) Edebiyat ve Hukuk

E-)Haluk’un Defteri

3. Ziya Paşa, Tanzimat’tan sonra, Batılı anlamda gelişmeye başlayan edebiyatımızın ilk akla gelen isimlerinden biridir. Şinasi ve Namık Kemâl gibi, Ziya Paşa da, düşünceleriyle yeni edebiyatın kuruluşuna önemli katkılarda bulunmuştur. Dil ve edebiyatımız hakkındaki görüşlerini içeren ünlü makalesi, Tanpınar’ın deyimiyle, Ziya Paşa’yı “Saf Türkçe cereyanının en büyük yol açıcılarından biri” yapar.

Yukarıdaki paragrafta bahsedilen makale aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yeni Lisan

B) Edebiyat ve Hukuk

C) Şiir ve İnşa

D) Kültür ve Dil

E) Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi

4. Aşağıdaki tabloda iki farklı makale türü için verilen özelliklerden hangileri yer değiştirirse tablo doğru olur?

Bilimsel MakaleEdebi Makale
(a)Dil sadedir(b) Dil süslüdür
(c)Anlatım özneldir(d)Anlatım nesneldir
(d) Gerçeklik vardır(e) Kurmaca (Gerçeklik yoktur)

A) (a) ve (b) B) (c) ve (e) C) (d) ve (b)

D) (a) ve (e) E-)(c) ve (d)

5. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel makale için söylenemez?

A) Doğrudan anlatım yapılır.

B) Alıntı yapılan kaynak, metinin sonunda yazarın adı soyadı, eserin basım yılı ve sayfası biçiminde belirtilir.

C) Alıntılar doğrudan doğrudan yapıldığı için tırnak içinde gösterilir.

D) Kelimelerin mecaz anlamlarında fazlaca yararlanılır.

E) Dil göndergesel işlevde kullanılır.

6. Aşağıdaki sanatçılardan hangileri Tanzimat döneminde makale türünde eser vermiştir?

A) Tevfik fikret – Ahmet Haşim              

B) Mehmet Akif Ersoy – Faruk Nafız Çamlıbel

C)Namık Kemal – Ziya Paşa                         

D) Şinasi – Ziya Gökalp                                   

E) Ziya Paşa – Mehmet Emin Yurdakul            

7. Aşağıdaki ifadelerden hangisi makale türüne ait değildir ?

A) Ciddi ve sade bir dil kullanılır.

B) Edebiyatımızdaki ilk örneği Şinasi’nin yazmış olduğu Şiir ve İnşa’dır.

C) Açıklayıcı ve tartışmacı anlatım biçimleri kullanılır.

D) Dergi ve gazetelerde yayımlanabilir.

E) Konu sınırlaması yoktur.

8. Aşağıdakilerden hangisi makale için doğru bir tanımlama değildir?

A) Gazetelerde veya dergilerde yayımlanmak üzere yazılan yazı türüdür.

B) Konusunu bilimden, fenden veya siyasi, ekonomik, sosyal konulardan alır.

C) Yazar, tezini açık bir dille terimler kullanarak subjektif bir şekilde savunur.

D) Alıntılama ve tanık göstermeden yararlanılır.

E) Yazar savunmasının sonuna geldiğinde bir sonuca ulaşır.                                                                                        

9. ” Ateş tarih boyunca bütün insanlığın özellikle eski toplumların günlük hayatlarının vazgeçilmez bir parçası olmuştur. Bu sebeple Türklerde ateş ve ateşe bağlı birçok inanç oluşmuştur (Dilek 2007: 33-54; Bekki 2007: 249-254). Ateş ve Ocak kültü ile bağlı en eski Türk inançlarından biri de müennes bir ruh olan ‘ Al Ruh’ inancıdır. ‘Al Ruh’ tarihten önceki zamanlarda, tarihi devirlerde olduğu gibi, Şerir bir ruh olmamıştır. ‘Al’ kelimesinin ‘ Ateş Kültü’ yle alakalı olması bilhassa bu ruhun en eski devirlerde hami ruh, ateş ve ocak ilahesi olduğunu göstermektedir (İnan 1998- I: 263) …”

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisinde verilen düşünceyi geliştirme yollarından yararlanılmıştır?

A) Kişileştirme- benzetme

B) Örnekleme- sayısal verilerden yararlanma

C) Tanık gösterme- karşılaştırma

D) Karşılaştırma- alıntılama

E)  Örnekleme- karşılaştırma                               

10. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi makale türünde eserler vermemiştir?

A) Namık Kemal B) Ziya Paşa C) Ahmet Mithat Efendi

D)  Ahmet Haşim     E) Şinasi             

11. Aşağıdakilerden hangisi bir makalenin sonuç bölümünden alınmış olabilir?

A) ” Kimi insan para pul budalası olur, kimisi keşif ve icat meraklısı, bazısı da musiki aşığı. Deli Davut ise adalar kara sevdalısıydı. Denizin bu deli divanesinin gözünde hep adalar tüter, adalar titrerdi…”

B) ” Bir kısım hikayelerini Abdullah Efendi’nin Rüyaları adıyla bir araya getiren Ahmet Hamdi Tanpınar, genel olarak insanın iç dünyasının çöküşünü, hayatın gerçeklerinden kaçarak ruhunda yaşattığı rüya alemine sığınışını anlatır…”

C) ” Estetik açıdan bakacak olursak şiiri, çocuğun hayal dünyasında gezen bir aynaya benzetebiliriz. Bu aynanın içerisinde şüphesiz ki anne ile çocuk birlikte yer alır. Çocuğun anne rahmine düşüşünden dünyaya gelişine kadar olan ve hayat boyu süren bu ömür yolculuğu şiirsel bir yolculuktur…”

D) “… Cep telefonu ve baz istasyonları gibi kaynaklardan elektromanyetik radyasyon etkisi kişinin bulunduğu konum, bu kaynakların kullanım sıklığı, ev- iş ortamı, zaman, coğrafya gibi pek çok faktörden etkilenmektedir…Bu konuda yeni araştırmaların planlanması, sınırlamalar ile ilişkin yasal önlemlerin uygulanması, konunun takibi ve toplumların olası etkilere karşı kullanım ile ilgili önerileri uygulaması önem kazanmaktadır.”

E) ” Modernite, insanlara çocukluk denen masumiyeti yaşatmadan onları yaşlılığa götürmektedir. Dolayısıyla kaybedilen çocukluk/ gençlik kayıp nostaljilerle anlatılabilir…Örneklerin çokluğundan da anlaşılacağı üzere divan şiiri veya modern şiirde çocuk veya anne imgeleri konusu üzerine bütüncül olarak ayrı ayrı doktora çalışmaları yapılmalıdır. Klasik ve modern şiirdeki çocuk imgesini bütüncül olarak algılamanın/ anlamanın/ yorumlamanın yolu bu tür evrensel ve doktora çalışmalarından geçmektedir.”

        

CEVAPLAR 1. D 2. E 3. C 4. E 5. D 6. C 7. E 8. C 9. C 10.D 11. E

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.