9.SINIFLAR MASAL-FABL ÜNİTESİ ÖLÇME DEĞERLENDİRME SORULARI CEVAP ANAHTARI

1- Aşağıda boş bırakılan yerlere bilgice doğru sözcükleri yazınız.

a- Olağanüstü kahramanların başından geçen olağanüstü olayların yer ve zaman belirtilmeden anlatıldığı kurmaca metinlere MASAL denir.

b- Kahramanları genellikle hayvanlar olan, sonunda bir ders verme amacı taşıyan, güldüren ve olaylar üzerinde düşündürmeyi amaçlayan anlatmaya bağlı edebi türe FABL denir.

c- Halk masalları tekerleme ile başlar. Bu bölüme DÖŞEME denir.

d- Masalcının masalın sonunda kalıplaşmış sözler söyleyerek , iyi dileklerde bulunduğu bölüme DİLEK

bölümü denir.

e- Fablların son bölümüne ÖĞÜT bölümü denir.

f- Fabllarda insan dışı varlıklar kişileştirildiği ve konuşturulduğu için TEŞHİS ve İNTAK sanatına başvurulur.

g- Türk edebiyatındaki ilk fabl örneği ŞEYHİ ’nin yazdığı HARNAME adlı eserdir.

h- Masallarda İLAHİ (HAKİM) anlatıcı bakış açısı kullanılır.

i- Osmanlı döneminde sözlü gelenekten derlenerek hazırlanan BİLLUR KÖŞK masalları ilk Türk masallarındandır.

j- Türk edebiyatındaki öğretici nitelikteki ilk masal örneği Uygur Türklerine ait KALYANAMKARA VE PAPAMKARA( İYİ DÜŞÜNCELİ ŞEHZADE İLE KÖTÜ DÜŞÜNCELİ ŞEHZADE) hikayesidir.

k- Binbir Gece Masalları’nın iki önemli başkahramanı ŞEHRİYAR ve ŞEHRAZATtır.

2- Aşağıdaki bilgiler doğruysa “D” ,yanlışsa “Y” yazınız.

a- (  D   )Masal türüne Türk edebiyatında 19.yüzyıla kadar “kıssa, destan, hikaye, mesel “gibi adlar verilmiş; masal sözcüğünü gerçek anlamına bağlı olarak ilk kez Namık Kemal kullanmıştır.

b- (   Y  )Türk masalları dışında kalan Andersen, Ezop vb.masallar da tekerleme ile başlar.

c- (   D  )Halk masalları dilden dile söylenerek gelecek kuşaklara aktarılmış, sonradan yazıya geçirilmiştir.

d- (  D   )Türk edebiyatında ilk fabl çevirilerini “Tercüme-i Manzume” adıyla La Fontaine’den Şinasi yapmıştır.

e- ( D    )Masallarda yer ve zaman belirsizdir.

f- (   )Masallarda ulusal ve dini ögelere yer verilir.

g- (  D   )Doğu coğrafyasının en eski masalları Arap edebiyatına ait “Binbir Gece Masalları” dır.

h- ( Y    )Andersen Masalları, Alman masallarıdır.

i- ( D    )Masallarda genellikle “miş’ li “ geçmiş zaman kullanılır ve cin, peri, dev, cadı gibi gerçek dışı kahramanlar bulunur.

j- (  D   )Fabllarda insanların kusurlu ve gülünç yönleri doğrudan doğruya eleştiri konusu yapılır.

k- (   D   )Fabllar, çocuklara iyi ve ahlaki davranışlar kazandırma bakımından ”eğitici” yanı güçlü” eğlendiricilik” özelliği de olan eserlerdir.

l- (    )Masal kahramanlarının karakter özellikleri masalın farklı bölümlerinde değişkenlik gösterebilir. Örneğin masalın başında iyi olan tip sonradan kötü olabilir ya da masalın başında kötü olan tip sonradan iyi huylara sahip olabilir.

m- (   )Masalların sonunda ana fikri anlatan öğüt bölümü varken fablda yalnızca dilek bölümü vardır.

n- (  D   )Pertev Naili Boratav, Eflatun Cem Güney ve Ziya Gökalp masallar üzerine araştırmalar yapmıştır.

o- (  D   )“Kelile ve Dimne “ fabl türünün dünya edebiyatındaki ilk örneği olarak kabul edilmektedir.

p- ( D    )Şeyhi’nin “Harname” adlı eserinde “öküz olmaya özenen bir eşeğin ibretli hikayesi anlatılmakta, elindekilerle yetinmeyip daha fazlasını isterken elindekilerden de olan insanlar” eleştirilmektedir.

3- Aşağıda verilen metni verilen başlıklara göre inceleyiniz.

      “Güneş ışığının ormana yeni vurmaya başladığı saatlerde karga cenapları, ağzında bir peynir ile bir dala konar. Sayın tilki kokuyu almış ve düşünmüş ben bu kargayı nasıl kandırsam diye. Başlamış kargaya iltifatlar etmeye , karganın keyfinden aklı başından gitmiş, başlamış şarkıya ancak açınca ağzını düşürmüş yiyeceğini, tilki onu kapıp demiş ki: ”Her dalkavuk  bir alığın sırtından geçinir; bu derse de fazla olmasa gerek bu peynir.”

        Metnin türü :                  Fabl                                                                      Kişiler:Karga,tilki
         Zaman :                                                                                            Sabah(güneş ışığının ormana yeni vurmaya başladığı saatler) Anlatıcı Bakış Açısı:İlahi anlatıcı bakış açısı(hakim bakış açısı)
         Mekan : OrmanMetnin içindeki tema(ders): Her dalkavuk  bir alığın sırtından geçinir.
Bu edebi türde kullanılan iki belirgin edebi sanat :Teşhis ve İntak 

Vezirle Şehzade

      ”Bir zamanlar bir şah ve bu şahın ava pek meraklı bir oğlu varmış. Şehzade nereye giderse gitsin şahın emriyle veziri ona eşlik etmek zorundaymış. Günlerden bir gün ormanda avlanırken önlerine büyük bir vahşi hayvan çıkmış. Şehzade, vezirin telkinleriyle hayvanı takip etmeye başlamış. Uzun süren kovalamacaya rağmen yakalayamamış ve yolunu şaşırıp ormanda kaybolmuş. Bir çıkış yolu ararken güzel bir kıza rastlamış. Hıçkırıklarla ağlayan bu güzel kıza, bu ıssız ormanda ne aradığını sormuş. “ Kız : Ben Hint mihracelerinden  birinin kızıyım, kervanla yolculuk ederken , hayvanın sırtında uyuyakalıp yere düşmüşüm. Gece olduğu için düştüğümü kimse görmemiş. Gözlerimi açtığımda buradaydım işte. Üstelik ipek elbisem de yırtılmış .Of !”demiş.

    Kızın bu haline acıyan iyi kalpli şehzade atına onu da bindirip yola devam etmiş. Yolculuk sırasında bir göl kıyısına gelmişler, kız susadığını söyleyerek beyaz attan inmiş. Kız aradan uzun zaman geçmesine rağmen dönmemiş. Meraklanan şehzade kızın gittiği yöne yürümüş. İlerde bir kulübenin önünde bir cadı kadın görmüş.  

………………

 4.Yukarıdaki parçanın türü nedir? Neden?    Yazarak bu türün beş ( 5 ) özelliğini belirtiniz. 

MASAL”dır. Gerçekleşmesi mümkün olmayan olayın ele alındığı kurmaca metindir.Gerçek hayattta karşılaşmanın mümkün olmadığı “cadı” tiplemesi vardır vs.

MASALLARIN ÖZELLİKLERİ:

1- Kahramanlar krallar, kraliçeler, devler, cinler, periler veya olağanüstü özelliklere sahip insanlardır.

2- Belirgin bir yer ve zaman yoktur.

3- Kahramanlar tek yönlüdür. Kişiler ya çok iyi ya da çok kötüdür.

4- Masallar hayal ürünleridir.

5- Masallar hep mutlu sonla biterler.

6- “miş”li geçmiş zaman kulanılır.

7- İlahi bakış açısı vardır.

8- Masallarda insan dışı varlıklar da insan dilinden konuşur.

6- Aşağıdaki paragrafta bulunan yazım yanlışlarının altını çizerek doğrusunu yazınız.

Hiçbirşey istediğim gibi gitmiyordu. Halbu ki bu kitabı yazarken ne hayeller kurmuştum ve kitabımın 

 Hiçbir şeyHalbuki hayaller

önsözünde bu hayellerdende bahsetmiştim. Ama şunu anladım bu devir de iyi yazmak değil, iyi satmak 

ön sözünde      hayallerden de                                                                   devirde

gerekiyor. Piyasaya çalışırsan, reklamınıda iyi yaparsan popüler olursun.” İşte bu düşünceler içinde arabasını 

reklamını da

sokağın köşesine parketti, arabasından indi ve evin önüne geldi.Anahtarını çantasından tam çıkarmıştıki

                              park ettiçıkarmıştı ki

birden bire her yer karardı. Elektirikler  gitmişti.”​

birdenbireElektrikler

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.