Tanzimat Şiiri Konu Tarama Testi 1

1- Aşağıda belirtilen I. Dönem Tanzimat Dönemine ait özelliklerden hangisi yanlıştır?

  A) Dilin sadeleşmesi gerektiğini savunmalarına rağmen bu konuda pek de bir ilerleme gösterememişlerdir.

  B) Bu dönemin sanatçıları aynı zamanda “Millet adamı” sıfatı taşıyorlardı.

  C) Klasizm ve romantizm akımlarından etkilenmişlerdir.

  D) Divan edebiyatını yerip yine de Divan edebiyatı nazım şekillerini kullanmaya devam etmişlerdir.

  E) Edebiyat onlar için bir toplumu eğitme aracıydı.

2-Aşağıdaki Tanzimat dönemi sanatçılarından hangisi ilk tiyatro, ilk özel gazete, batılı anlamda ilk fabl gibi ilklere imza atmıştır?

  A) Namık Kemal

  B) Şemsettin Sami

  C) Ahmet Vefik Paşa

  D) Şinasi

  E) Ziya Paşa

3-Aşağıda verilen eşleşmelerden hangisi yanlıştır?

  A) Şair Evlenmesi (ilk tiyatro eseri)

  B) Tercüman-ı Ahval (ilk özel gazete)

  C) Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi (ilk dergi)

  D) Tercüme-i Manzume (ilk şiir çevirisi)

  E) İntibah (İlk Edebi Roman)

4-Vatan şairimiz Namık Kemal ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

  A) Romantizmin etkisindedir.

  B) Toplumcu bir sanat çizgisindedir.

  C) Ülke, toplum, millet, eşitlik kelimelerini edebiyatta kullanan ilk kişidir.

  D) Tiyatroyu bir halkı bilinçlendirme ve eğlence aracı olarak görmüştür.

  E) İlk tarihi romanımız “Cezmi”yi yazmıştır.

5-Aşağıda II. Dönem Tanzimat ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

  A) Saray baskılarından dolayı bireysel konulara dönülmüştür.

  B) Dil oldukça ağırlaşmıştır.

  C) Tiyatro eserleri okunmak için değil oynanmak için yazılmıştır.

  D) Şiir konuları ölüm, karamsarlık, aşk, felsefi düşüncelere dönüşmüştür.

  E) Tanzimatın ikinci döneminde ürünler veren Muallim Naci, Divan edebiyatının tek savunucusudur.

6-Aşağıdakilerden hangisi Tevfik Fikret’in akıl hocası olan Recaizade Mahmut Ekrem’in ilk realist romanımız olan eseridir?

    A) Ateşpare

    B) Felatun Bey ile Rakım Efendi

    C) Kamus u Türki

    D) Araba Sevdası

    E) Kanije

7. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat edebiyatında Servet-i Fünûn topluluğunun ortaya çıkmasına sebep olan tartışmadır?

   A) temiz-kirli tartışması

   B) tatlı-ekşi tartışması

   C) sirke-limon tartışması

   D) eski-yeni tartışması

   E) aruz-hece tartışması

8. Eserlerin birçoğunda vatan, hürriyet, özgürlük gibi konuları ele almıştır. Şinasi ile karşılaşması şiire bakışını değiştirmiştir. Roman, tiyatro, hikâye gibi çeşitli alanlarda eserler vermiştir. Gazete ile de ilgilenmiştir. Ziya Paşa ile bir gazete çıkarmıştır.

Yukarıda açıklaması verilen sanatçı ve çıkardığı gazetenin adı nedir?

  A) Yaşar Kemal                         Hürriyet

  B) Namık Kemal                       Tercüman-ı Ahval

  C) Yahya Kemal Beyatlı           Tercüman-ı Ahval

  D) Namık Kemal                        Hürriyet

  E) Mehmet Emin Yurdakul     Hürriyet

9. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi sanat anlayışı bakımından diğerlerinden farklıdır?

  A) Namık Kemal

  B) Nabizade Nazım

  C) Samipaşazade Sezai

  D) Recaizade Mahmut Ekrem

  E) Muallim Naci

10.

 I. İlk resmi gazete            –    Ceride-i Havadis

 II. İlk tarihi roman            –    Cezmi

 III. İlk sergilenen tiyatro   –    Şair Evlenmesi

 IV. İlk atasözleri kitabı      –    Durub-i Emsal-ı Osmaniye

 V. İlk yerli roman              –   Taaşşuk-ı Talat ve Fıtnat

Yukarıda numaralandırılmış eşleştirmelerden hangisinde veya hangilerinde bir yanlışlık yapılmıştır?

A)I.          B)I. ve IV       C)I. ve III.     D)III.      E) III. ve V.

11: (I) Tanzimat’ın her iki döneminde de nazım şekilleri bakımından Divan Edebiyatının etkisi görülmektedir. (II) İki dönemin sanatçıları da parça değil bütün güzelliğine önem vermişlerdir. (III)  I. Dönem şiirlerinde süslü, sanatlı bir söyleyiş amaç olmaktan çıkmıştır.(IV) İlk dönemde aşk, sevgi, doğa, ölüm, hasret benzeri bireysel konular işlenirken bu gelenek iki dönemde de aynıdır. (V) Aynı zamanda iki dönemde de yazılan şiirler de romantizm ayrıca dikkat çeker.

Yukarıda verilen cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı yapılmıştır?

 A) I                B) II             C) III             D) IV               E) V

12. Tanzimat Dönemi için aşağıda verilen bilgilerden hangisinde bir yanlışlık yapılmıştır?

  A) İlk dönemde aruz ölçüsü kullanılırken ikinci dönemde hece ölçüsü kullanılmıştır.

  B) Şiir, roman, hikâye, tiyatro, makale ve eleştiri gibi eserler kaleme alınmıştır.

  C) I. dönemde “Sanat toplum içindir.” Anlayışı hâkimdir.

  D) II. dönemde realizm ve natüralizm etkili olmuştur.

  E) Abdülhamit’in yasakları sebebiyle iki döneme ayrılmıştır.

13.

 I. Tanzimat I. Dönem şairidir.

 II. Şiire birtakım yenilikler getirmiştir.

 III. “Sanat toplum içindir.” kuralını benimsemiştir.

 IV. İlk edebi ve ilk tarihi romanı, ilk edebi eleştiriyi kaleme almıştır.

 Yukarıda bazı özellikleri verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Yahya Kemal Beyatlı

  B) Yaşar Kemal

  C) Tarık Buğra

  D) Namık Kemal

  E) Aka Gündüz

14. Takma isim kullanan sanatçılardan biridir. Deniz onun için ana konu olmuştur.

Aşağıdaki eserlerin hangisi bu sanatçıya ait değildir?

  A) Turgut Reis

  B) Ötelerin Çocuğu

  C) Aganta Burina Burinata

  D) Anadolu Efsaneleri

  E) Havuz Başı

15. Aşağıdakilerden hangisi Abdülhak Hamit Tarhan’ın tiyatrolarından biri değildir?

  A) İçli Kız  B) Nesteren  C) Tarık  D) Gülnihal  E)Tezer

16. Aşağıda Abdülhak Hamit Tarhan hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

  A) “Şair-i Azam” olarak bilinmektedir.

  B) Tanzimat’ın ikinci dönem temsilcilerindendir.

  C) Türk şiirine yeni biçimler kazandırdı.

  D) Bireysel konularda şiirler yazmıştır.

  E) İlk pastoral şiiri “Sahra”dır.

17. Aşağıdakilerden hangisini Tanzimat’ın birinci dönemi ile ilgilidir?

  A) “Sanat sanat içindir.” anlayışı benimsenmiştir.

  B) Dilde yalınlaştırmaya gidilmiştir.

  C) Bütün güzelliği anlayışı vardır.

  D) Temsilcilerinden birisi Tevfik Fikret’tir.

  E) Genellikle hece ölçüsü kullanılmıştır.

18. Aşağıdaki Şairlerden hangisi “Vatan Mersiyesi” eserini yazmıştır?

  A) Recaizade Mahmut Ekrem

  B) Tevfik Fikret

  C) Namık Kemal

  D) Abdülhak Hamit Tarhan

  E) Ahmet Haşim

19. Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

  A) Namık Kemal “Tezatlar Şairi” olarak anılır.

  B) Abdülhak Hamit Tarhan’ın eşinin ölümü üzerine yazdığı eser “Sahra”dır.

  C) “Gülnihal” Abdülhak Hamit Tarhan’ın tiyatrosudur.

  D) “Validem” şiiri Recaizade Mahmut Ekrem’e aittir.

  E) “Kara Bela” tiyatrosu Namık Kemal’e aittir.   


Cevaplar: 1: B  2:D   3:C    4:C      5:C      6:D      7:D   8:D    9:A   10:C     11:D  12:A  13:D  14:E  15:D  16:C  17:C  18:C  19:E  20:

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.