Tanzimat Şiiri Boşluk Doldurma Etkinliği

1) Tanzimat şiirinin ilk döneminde sanatçılar………. şiirinin biçim özelliklerine bağlı kalmıştır ; konu, içerikte köklü değişiklikler yapmışlardır.

2) İkinci Tanzimat döneminde………. anlayışı benimsenmiştir.

3) Tanzimat şiirinde genellikle………. ölçüsü kullanılmıştır.

4) Tanzimat edebiyatında hemen her türde eser veren sanatçı………….

5) Birinci Tanzimat döneminde şiirin ilk temsilcisi………. ‘dir.

6) İkinci Tanzimat dönemi sanatçılarından olan…………….’ın Sahra, Makber, Ölü, Bunlar, Odur, Hacle isimli şiir kitapları vardır.

7) II. Tanzimat döneminde şiirde önde gelen şairimiz……………………….’dir.

8) Tanzimat şiirinde söyleyişten çok……………… önem kazanmıştır.

9) I. Tanzimat döneminde dilde………. fikri savunulmuş fakat başarılı olunamamıştır.

10) Tanzimatın ilk döneminde………………..konular, ikinci dönemde ………………………konular işlenmiştir.

11) Tanzimat edebiyatının……………………gazetesinin yayımlanması ile başladığı kabul edilir.

12) …….dönem Tanzimat sanatçıları  …………………………  ve   ………………………….  olmakla beraber Fransız edebiyatını örnek almış olup romantizm akımından etkilenmişlerdir.

13) …………………….. Divan edebiyatının tek savunucusudur. Ateşpare , Sümbüle , Fürûzan şiirlerinin birkaçıdır ve aynı zamanda R. Mahmut Ekrem’ e …………………. adlı eseriyle karşılık vermiştir.

14) II. Dönem Tanzimat sanatçılarından  ……………………. ve ……………………. birbirleriyle yapmış oldukları edebiyat tartışmaları yeni edebi grupların ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır.

15) ……………………, Agah Efendi ile birlikte Tercüman-ı Ahval gazetesini çıkarmış , Meclis-i Maarif’teki görevine son verilince gazeteyi ……………………………e bırakarak Fransa’ya gitmiştir.

16) Fenlerin zenginliği anlamına gelen ve dönemin edebi ismini oluşturan Servetifünun’a ‘yenilikçi edebiyat’ manasına gelen ………. de denmiştir.

17) Nazımda …… ve …….., nesirde …….. ve ……… Servetifünun Dönemi’nin en güçlü isimlerdir.

18) II. Tanzimat Dönemi’nden itibaren istibdattın etkisini sürdürdüğü Servetifünün’da da ……… anlayışı hakim olmuştur.

19) Servetifünun Dönemi’nde eski edebiyat reddedilmiş, edebiyatımızda şekil bakımından yeni olan …….. , ……… , ……….  gibi nazım şekillerine başvurulmuştur.

20) Şiirdeki realizim olan ………, musiki ve simgelere dayanan …….  Servetifünun sanatçılarının etkilendiği edebi akımlardır.

21) Recaizade Mahmut Ekrem’in yönledirmesi ile Servetifünun topluluğuna katılan Tevfik Fikret’in ……… adında, ……… ölçüsü ile yazılmış çocuklar için bir kitabı vardır.

22) ……. akımını edebiyatımızda ilk kullanan isim Cenap Şahabettin, en etkili kullanan ismi ise ……..’dir.

23) Servetifünün topluluğunun önde gelen ismi olan Cenap Şahabettin şiirlerini ……. isimli kitabında, vecizelerini ise ……. adlı kitabında toplamıştır.

24) Edebiyatımızda aruzu en etkili kullanan üç isminden biri olan Tevfik Fikret önce ……. anlayışında olmuş, 1901’den sonra …….. çizgisinde şiirlerini kaleme almıştır.

25) 1901 senesinde Hüseyin Cahit Yalçın’ın Fransız İhtilali’ni konu edinen ……. isimli makalesiyle …….. dergisi kapatılmış ve grup dağılmıştır.

Cevaplar

Bu sayfayı word dosyası olarak indirebilirsiniz.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.