DİVAN ŞAİRLERİ VE ŞİİRLERİ

XIV. YÜZYIL DİVAN ŞİİRİNDEN SEÇMELER

Hoca Dehhânî

Âşık Paşa

Şeyyad Hamza

Kadı Burhaneddin

Ahmedî

Nesîmî

XV. YÜZYIL DİVAN ŞİİRİNDEN SEÇMELER

Süleyman Çelebi

Ahmedî

Şeyhî

Ahmet Paşa

Necatî

Avnî

Cem Sultan

XVI. YÜZYIL DİVAN ŞİİRİNDEN SEÇMELER

Fuzûlî

Bâkî

Muhibbî

İshak Çelebi

Zâtî

Hayâlî

Yahya Bey

Muîdî

Muînî

Murâdî

Nev’î

Vasfî

Bağdadlı Rûhî

XVII. YÜZYIL DİVAN ŞİİRİNDEN SEÇMELER

Azmizâde Haletî

Nef ’î

Şeyhülislâm Yahya

Nâilî

Neşâtî

Nâbî

XVIII. YÜZYIL DİVAN ŞİİRİNDEN SEÇMELER

Nedîm

Esrar Dede

Şeyh Gâlib

Sünbülzâde Vehbî

XIX. YÜZYIL DİVAN ŞİİRİNDEN SEÇMELER

Enderunlu Fâzıl

Enderunlu Vâsıf

İzzet Molla

Şeyhülislâm Ârif

Leskofçalı Gâlib

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.