AHMED-İ DÂÎ

GazelGünümüz Türkçesiyle
1. Şükrâne senin yoluna bin cân ola bir gün
Kim hazretine ermeğe imkân ola bir gün
(Lutfuna) şükretmek için, senin yoluna bir gün bin can feda olsun da, huzuruna çıkmaya imkân bulunsun.
2. Ol zülf-i perîşânı bana gör neler eyler
Demez bana kim gönlü perîşân ola bir gün
O (sevgilinin) dağınık saçlarının bana neler ettiğine bir bak! Bana bir gün gönlü perişan olur, demez.
3. Ağyârı sürüp gönlüm evin halvet edindim
Tâ kim gele ol yâr ona mihmân ola bir gün
Sevgili bir gün gelir de orada misafir olur diye, sonunda bütün yabancıları çıkarıp gönül evimden attım.
4. Ey bülbül-i dil-haste melûl olma kafeste
Kim menzilin ol bâğ u gülistân ola bir gün
Ey gönlü hasta bülbül! Kafesteyim diye üzülme. Bir gün senin yerin, o bağ bahçe olur.
5. Hem bâd-ı sabâ ere beşâret vere gülden
Hem gonca dahi gül gibi handân ola bir gün
Bir gün gün doğusundan tatlı tatlı esen rüzgâr gülden (sevgiliden) müjde getirir, ayrıca gonca da gül gibi güler.
6. Hicrân sonucu vasla dönüp şâd ola
Dâî Bu gamdan onun derdine dermân ola bir gün
Bir gün bu ayrılığın sonu sevgiliye kavuşma ile sonuçlanır da Dâî mutlu olur, aşk derdinin dermanı bulunur.
7. Aşkın yoluna ok gibi cân doğruluk eyler
Tâ kaşlarının yayına kurban ola bir gün
Can sonunda, yayı andıran kaşlarına bir gün kurban olayım diye, aşkının yolunda ok gibi doğruluk eder.
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.