HOCA DEHHANİ

GAZELGünümüz Türkçesiyle
1. Bir kadehle bizi sâkî gamdan âzâd eyledi
Şâd olsun gönlü onun gönlümü şâd eyledi
Sâki, bir kadehle bizi gamdan kurtardı.
Gönlümü sevindirdiği için onun da gönlü neşelensin, mutlu olsun.
2. Bende idi bunca yıllar kaddine serv-i revân
Doğrulukla kulluk ettiğiyçin âzâd eyledi
Selvi ağacı sevgilinin boyuna yıllardır kul köle idi.
Doğrulukla kulluk ettiği için sevgili onu hürriyetine kavuşturdu.
3. Hüsrev-i hûbân eden sen dilber-i şîrîn-lebi
Bîsütûn-ı aşk içinde beni Ferhâd eyledi
Sen tatlı dudaklı güzeli, güzeller sultanı eden (Allah),
Bisütun dağını andıran aşk içinde beni de Ferhad eyledi.
4. Od ile korkutma vâiz bizi kim la’l-i nigâr
Cânımız bizim oda yanmağa mu’tâd eyledi
Ey din ile ilgili konularda nasihat eden vâiz! Bizi cehennem ateşiyle korkutma.
Çünkü sevgilinin dudağı bizi ateşe yanmaya alıştırdı.
5. Nas getirdi hüsnün da’vâsın isbât etmeğe
Ol ki yârin kaşını nûn u gözün sâd eyledi
Sevgilinin kaşını nun, gözünü sad harfi kılan
senin güzelliğini ispat konusunda nas, yani delil getirmiştir.
6. Aldayup aldı dehânı yok behâya cânımı
Sorana bir bûseye aldım diyü ad eyledi
Sevgilinin ağzı beni aldatıp, yok pahaya canımı aldı.
Sorana da bir öpücüğe onun canını aldım, diyerek bu durumu yaydı.
7. ster isen mülk-i hüsn âbâd ola dâd eyle kim
Pâdişehler dâd ile mülkünü âbâd eyledi
(Ey güzeller padişahı!) Güzellik ülkesinin bayındır,
mamur olmasını istiyorsan adaletli davran.
Çünkü padişahlar ancak adaletle memleketlerini
şenlendirip bayındır hâle getirmişlerdir.
Hoca Dehhani
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.