AHMEDÎ (Gazel)

GAZEL 1Günümüz Türkçesiyle
1. İlet benim selâmımı dildâra ey sabâ
Arz eylegil peyâmımı ol yâra ey sabâ
Ey sabâ rüzgârı! Benim selâmımı o gönül alan sevgiliye ilet ve durumumu o sevgiliye haber ver.
2. Dağıt benefşe saçları gül yanağ üstüne
Saçgıl abîr ü anberi gülzâra ey sabâ
Menekşeyi andıran saçlarını gül gibi yanakların üzerine dağıt. Güzel kokuları gülbahçesine (sevgilinin yüzüne) saç, ey sabâ!
3. Pinhân var yârin tapusuna varır isen
Gösterme kendözünü sen ağyâra ey sabâ
Sevgilinin huzuruna gideceksen gizlice git. Kendini başkalarına, yabancılara gösterme, ey sabâ!
4. Çün gizli râzıma seni ben mahrem eyledim
Billâh eytme râzımı deyyâra ey sabâ
Madem ben seni gizli sırrıma ortak ettim, Allah aşkına sırrımı hiçbir kimseye söyleme, ey sabâ!
5. Bîçâreleğimi benim ol yâre arza kıl
Bâşed ki bula derdime bir çâre ey sabâ
Ey sabâ, çaresiz hâlimi o sevgiliye arz et! Ola ki derdime bir çare bulur.
6. Vuslat gülüne ermez elim pes niçesi ben
Bunca tahammül eyleyem ol hâra ey sabâ
Vuslat gülüne, yani sevgiliye ulaşmaya elim ermiyor. Öyleyse ben ne zamana kadar bu şekilde o dikene katlanacağım, ey sabâ!
7. Degil ki Ahmedîye niçe zahm urasın
Gammâz gamzeli gözü mekkâra ey sabâ
Ey sabâ, git ve ona “Gammaz, nazlı bakışlı, güvenilmez ve hileli gözlerle bakan (sevgili)! Daha ne zamana kadar Ahmedî’yi yaralayacaksın?” de.
GAZEL 2Günümüz Türkçesiyle
1. Âşık olana aşk odundan nişân gerek
Bağrı kebâb gözlerinin yaşı kan gerek
Âşık olan için aşk ateşinden bir belirti (onun aşk ıstırabı içinde olduğunu gösteren bir işaret) gereklidir. Ayrıca bağrının kebap gibi yanması, göz yaşlarının da kanlı olması lazımdır.
2. Yâri diyen gerek kim ola gayrden berî
Cânânı isteyen kişiye terk-i cân gerek
Sevgiliden söz edenin başkasına bakmaması, onlarla ilgilenmemesi gerekir. Zaten âşık olanın canını (sevgilisi uğrunda) terk etmesi gerekir.
3. Cevre kıla tahammül eden yârı ârzû
Sabr ede hâra her kim ona gülsitân gerek
Sevgiliyi arzulayan onun eziyetine katlanmayı bilmeli. Gül bahçesi isteyen kişi dikene sabredebilmeli.
4. Şem’-i safâdır ol sanem ona erişmeğe
Pervâne bigi yanmağa tâb u tüvân gerek
O put gibi güzel sevgili, mutluluk veren ve aydınlatıp arındıran mum gibidir. Ateşin etrafında uçan kelebekler gibi yanarak ona erişmek, onun yolunda yok olmak için güç kuvvet gereklidir.
5. Senin yüzün görene ne hâcet likâ-yı hûr
Kapında yer bulana ne bâğ-ı cinân gerek
Senin yüzünü gören için hurilerin yüzünü görmeye gerek var mı? Senin kapında yer bulan kişiye cennet bahçesi gerekir mi?
6. Gonca lebinden ister idim söz açam velî
Ol râz-ı nâziki bilirim kim nihân gerek
Goncayı andıran dudağından söz açmak isterdim. Fakat o ince sırrın gizli kalması gerektiğini bilirim.
7. Onunçün Ahmedî heves eder lebine kim
Dil-hastedir ona şeker-i nârdân gerek
Ahmedî gönül hastası olduğu için dudağına heves eder. Çünkü o aşk hastasına ilaç olarak nar şekeri (sevgilinin kırmızı dudağı) gereklidir.
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.